Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Komitejas/Komisijas

Komitejas/Komisijas

Dome no deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas, kuras sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu, izskata pašvaldības iestāžu un uzņēmumu budžeta projektus, apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu un uzņēmumu izdevumu tāmes, kā arī veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.

Vēlēšanu komisija darbojas, balstoties uz Vēlēšanu likumu un  Centrālās vēlēšanu komisijas vadībā.

 Komisijas nosaukums

 Komisijas sastāvs

Sekretāre

 Sēdes norises laiks

Liepājas pilsētas
Vēlēšanu komisija
Helga Beks;
Anita Lauka;
Simona Petrovica;
Līga Strode;
Vita Šešunova;
Benita Šēniņa;
Kaspars Vārpiņš.

 Benita
ŠĒNIŅA

t. 63404700

pēc vajadzības


LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU UN KOMISIJU SARAKSTS

FINANŠU  KOMITEJA:
Uldis SESKS - priekšsēdētājs;
Gunārs ANSIŅŠ – priekšsēdētāja vietnieks;
Valērijs AGEŠINS;
Atis DEKSNIS;
Linda MATISONE;
Ģirts KRONBERGS;
Jānis VILNĪTIS;
Vilnis VITKOVSKIS;
Edvīns STRIKS.

Indra JOTIKA - sekretāre


FINANŠU KOMITEJAI PAKĻAUTĀS KOMISIJAS:

 Komisijas nosaukums

 Komisijas sastāvs

Sekretāre

 Sēdes norises laiks

Privatizācijas komisija

Inita PELNĒNA– komisijas priekšsēdētāja;
Guntis GŪTMANIS;
Pjotrs JEVTUŠENKO;
Armands GOLDBERGS;
Sandra ŠĒNIŅA.

 Māris EGMANIS

t. 63404710

vienu reizi mēnesī, pirmdienā plkst. 16.30

Budžeta komisija

Uldis Sesks - komisijas priekšsēdētājs;
Valērijs Agešins;
Gunārs Ansiņš;
Atis Deksnis;
Ronalds Fricbergs;
Ģirts Kronbergs;
Mārtiņš Tīdens;
Jānis Vilnītis;
Vilnis Vitkovskis.

 Anda JUSTOVIČA

t. 63404740

 pēc nepieciešamības
Iepirkuma komisija

Didzis Jēriņš - komisijas priekšsēdētājs;
Eva Ciekurze;
Sergejs Dikterjovs;
Uldis Klaks-Kleins;
Zanda Krūmiņa;
Dina Kupača;
Ilmārs Ozoliņš-Ozols.

Patrīcija PUKA

t.63422336

 trešdienās, plkst. 14.00
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Mārtiņš TĪDENS-
komisijas priekšsēdētājs;
Iveta ANSONE;
Dace ARĀJA;
Voldemārs KONRADS;
Sandra ŠĒNIŅA.


Sandra DZELZE

t. 63404783

 trešdienās plkst. 16.00
Integrētu teritoriālo
investīciju projektu
iesniegumu vērtēšanas
komisija    
                           

Inita PELNĒNA
komisijas priekšsēdētāja
Aiga KĻAVENIECE
komisijas priekšsēdētājas vietniece
Aija ZARIŅA
Arnis VĪTOLS
Inga ŠEIDLERE
Anete SKUJIŅA
Anda JUSTOVIČA
Linda MARKUS-NARVILA

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas deleģētie komisijas locekļi un to aizvietotāji:
Evita KLAPERE
vai Ritvars TIMERMANIS vai Liene DORBE
Andris EGLĪTIS
vai Jevgēnija BUTŅICKA vai Aksels RUPERTS
Kaspars RAUBIŠKIS
vai Ritvars TIMERMANIS

Finanšu ministrijas deleģētie pārstāvji novērotāju statusā:
Irma BONDARE
vai Liene BĒRZIŅA
Salvis SKLADOVS
vai Anna PUKSE
Inga LAPSA
vai Edijs KIRSANOVS

Annija SOKOLOVA
t.: 6 34 04802
Pēc nepieciešamības


PILSĒTAS  ATTĪSTĪBAS  KOMITEJA:

Vilnis VITKOVSKIS - priekšsēdētājs;
Jānis VILNĪTIS – priekšsēdētāja vietnieks;
Gunārs ANSIŅŠ;
Ģirts KRONBERGS;
LINDA MATISONE;
Ludmila RJAZANOVA;
Uldis SESKS.

Gita LUKATE - sekretārePILSĒTAS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAI PAKĻAUTĀS KOMISIJAS:

Komisijas nosaukums

 Komisijas sastāvs

Sekretāre

 Sēdes norises laiks

Zemes komisija

Iveta Ansone - komisijas priekšsēdētāja;
Inga Krivcova;
Ģirts Kronbergs;
Maija Ķerve;
Līga Ločmele.

Inga KRIVCOVA

t. 63404723
 pēc nepieciešamības
Licencēšanas komisija

Arnis VĪTOLS - komisijas priekšsēdētājs;
Sergejs DIKTERJOVS;
Daiga FELDMANE;
Gints KRĒSLA;
Pauls GRABOVSKIS.

Egija VIERPE

t. 63404779

pirmdienās, plkst. 16.00

Tūrisma komisija 


Mareks ALBERTS;
Artis DAUGINS;
Gatis GRIEZĪTIS;
Daiga JANSONE;
Dmitrijs KOMAROVS;
Agris PUMPURS;
Monta KRAFTE.

     

Natālija AVETISJANA

t. 63404712

vienu reizi mēnesī, ceturtdienā

Sabiedriskās kārtības un drošības komisija

Uldis SESKS- komisijas priekšsēdētājs;
Romāns ANDRIJAUSKAS;
Igors BOLOBINS;
Gints EŠENVALDS;
Edgars RĀTS;
Edvīns STRIKS;
Jānis TIĻUGS;
Arturs VAITEIKS.

 pēc nepieciešamības
Transporta infrastruktūras komisija

Edgars RĀTS- komisijas priekšsēdētājs;
Sergejs DIKTERJOVS;
Andis DZĒRVE;
Ronalds FRICBERGS;
Arnis JEKSTE;
Ģirts JERMOĻENKO;
Mārtiņš JĀKOBSONS;
Ingus UKSTIŅŠ;
Arvīds VITĀLS.

Santa
JOSTMANE

t. 63428744

 divas reizes mēnesī, otrdienā, plkst. 11.00
Vides komisija

Gunārs ANSIŅŠ- komisijas priekšsēdētājs;
Pēteris KRIEVIŅŠ:
Aldis ZAĶIS;
Uldis ROZE;
Ingrīda SOTŅIKOVA;
Vita ŠEŠUNOVA;
Leonīds ZEĻENSKIS;
Māra ZELTIŅA.

  Sabīne PRIEDIENA

t. 63404771

 vienu reizi mēnesī, otrdienā

Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija

Edgars RĀTS- komisijas priekšsēdētājs;
Romāns ANDRIJAUSKAS;

Gints EŠENVALDS;
Gints LŪSIS;
Mārtiņš JĀKOBSONS;
Juris MUSKATS;
Ainars RONIS;
Egija VIERPE.

Daina MATULE

t. 63404751

 

 trešdienās, plkst. 11.00
 Apstādījumu uzraudzības komisija

Margarita TEIVĀNE - komisijas priekšsēdētāja;
Alda DAMBERGA
Andris JUNKURS;
Aigars GĀLIŅŠ;
Ruta JAUNZEME;
Juris KĀTIŅŠ;
Leonīds ZEĻENSKIS.


Alda DAMBERGA

t. 63404745

divas reizes mēnesī - pirmdienā pl.14.00
Nevalstisko organizāciju
projektu līdzfinansēšanas
konkursa komisija                    


Ilze CĒBERE - komisijas priekšsēdētāja
Pauls GRABOVSKIS

Iveta BARTKEVIČA
Ilze CĒBERE
Atis DEKSNIS
Ineta DRĒŽE
Līga ĒRIKSONE               

Brigita DREIŽE

t. 63404721

 pēc nepieciešamības

Liepājas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējuma         apjoma
un tā piešķiršanas kārtības
daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām piesaistīto
zemesgabalu
labiekārtošanai
iesniegto projektu
izvērtēšanas komisija            

Mārtiņš TĪDENS – komisijas priekšsēdētājs
Dace ARĀJA
Alda DAMBERGA
Indulis KALNS
Dina KUPAČA
Aivars KAŅKA

Aivars KAŅKA

t. 63404717

 pēc nepieciešamības


SOCIĀLO LIETU, VESELĪBAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS KOMITEJA:


Helvijs VALCIS – priekšsēdētājs;
Gints ROČĀNS – priekšsēdētāja vietnieks;
Atis DEKSNIS;
Helēna GERILOVIČA;
Linda MATISONE;
Vilnis VITKOVSKIS;
Edvīns STRIKS.

Zane KLAIŠE - sekretāreSOCIĀLO LIETU, VESELĪBAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS KOMITEJAI PAKĻAUTĀS KOMISIJAS:

 Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Sekretāre

 Sēdes norises laiks

Administratīvā komisija
Dace Arāja -
komisijas priekšsēdētāja;
Gints Krēsla;
Dace Liepa;
Toms Meiers;
Linda Radzēviča;
Vita Šešunova;
Taiga Ziemele.

Dace JAGMINA

t. 63404700

pirmdienās, plkst. 17.00

Sociālo lietu komisija

Helvijs Valcis - komisijas priekšsēdētājs;
Dace Baumane;
Aivars Brālis;
Kristīne Grulle-Drulle;
Vadims Jakubovs;
Anita Lauka;
Gints Ročāns;
Natālija Tkačenko.

Maija AGATINA
t. 63489674

Erna ZATOVIČA

t. 63489671

 

 

otrdienās, plkst. 11.00

Dzīvokļu komisija

Mārtiņš Tīdens - komisijas priekšsēdētājs;
Diāna Bikova;
Maija Frīdmane;
Mairita Fogele;
Indulis Jankovskis;
Kristiāns Kaire;
Taiga Ziemele;
Lelda Zīverte;
Kristaps Žīmants.

Guna KLEINŠMITE

t. 63404714

ceturtdienās, plkst. 15.30
Reliģisko lietu komisija
Jānis BITĀNS- komisijas priekšsēdētājs;
Līvija BALTRUŠAITE - KARZONE;
Gatis Mārtiņš BEZDELĪGA;
Vadims DEMČENKO;
Pauls OLEKSA;
Ainars JAUNSKALŽE;
Egils ĶEIRIS;
Edijs SILEVIČS;
Edgars ŠNEIDERS.


Brigita DREIŽE

t. 63404721

katra mēneša pirmajā pirmdienā, plkst. 9.00
Veselības aprūpes komisija

Gunārs ANSIŅŠ- komisijas priekšsēdētājs;
Laila ATIĶE;
Violeta CELMA;
Ivars KRASTIŅŠ;
Anna KRILOVA;
Ilona KODOLA;
Dzintra LITAVNIECE;
Edvīns STRIKS;
Olita ŠEVČUKA.

Elīna TOLMAČOVA

t. 63404747

vienu reizi mēnesī, otrdienā, plkst. 8.00
Bērnu tiesību aizsardzības komisija
Taiga ZIEMELE-
komisijas priekšsēdētāja;
Brigita DREIŽE;
Ginta GAILĪTE;
Gunta LAUBERGA;
Dace LIEPA;
Vita KALOTE:
Andželika KĀLE;
Iveta TREIMANE;
Baiba VERBELE.

Iveta ZŪZĀNE

t. 63404796

divas reizes mēnesī, ceturtdien, plkst. 15.00
Sabiedriskās saskaņas komisija
Vilnis VITKOVSKIS- komisijas priekšsēdētājs;
Jaroslavs DORENSKIS;
Pēteris KRIEVIŅŠ;
Baiba LĀMA;
Edīte PLAMŠE;
Andrejs RJABCEVS;
Žanna BUIŅICKA;
Dzintra VECBAŠTIKA;
Vija VILMANE.

Evija OŠENIECE

t. 63404795

katra mēneša otrajā otrdienā, plkst. 16.00


IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA:

Atis DEKSNIS – priekšsēdētājs;
Linda MATISONE – priekšsēdētāja vietniece;
Gints ROČĀNS;
Pāvels SEREDA;
Edvīns STRIKS;
Helvijs VALCIS;
Māris VERPAKOVSKIS.

Iveta FOMINA - sekretāreIZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAI PAKĻAUTĀS KOMISIJAS:

 Komisijas nosaukums

 Komisijas sastāvs

Sekretāre

 Sēdes norises laiks

Kultūras lietu komisijaVilnis VITKOVSKIS- komisijas priekšsēdētājs;
Tatjana BEĻIKOVA;
Mārtiņš GINEITIS;
Juris JIRGENS;
Baiba KĻAVA;
Katrīna KNESE -ŠMITE;
Uldis LIPSKIS;
Edgars POHEVIČS;
Juris RAĶIS.

Ieva SVARA
t. 63457823

vienu reizi mēnesī, otrdienā,
plkst. 14.00

Sporta komisija
Vilnis VITKOVSKIS - komisijas priekšsēdētājs;
Aivars BURĢIS - priekšsēdētāja vietnieks;
Irina DAŅILOVA;
Dagnis DRULLIS;
Edgars GOLTS;
Salvis KURTIŠS;
Jānis PROKNERS;
Māris ŠVEIDUKS.Zane KLAIŠE

t. 63404773

vienu reizi mēnesī, ceturtdienā, plkst. 15.00
Izglītības komisija
Vilnis VITKOVSKIS - komisijas priekšsēdētājs;
Kristīne NIEDRE-LATHERE - priekšsēdētāja vieniece;
Valentīna BALCERE;
Aleksandrs KOZIČS;
Simona PETROVICA;
Gaļina SKOROBOGATOVA;
Kārlis STRAUTIŅŠ;
Arnolds ŠABLOVSKIS;
Māra ZELTIŅA.


Jolanta VALTERE

t. 63404792

 vienu reizi mēnesī, otrdienā, plkst. 14.30
Jaunatnes lietu komisija 
Anna ĪVIŅA- komisijas priekšsēdētāja;
Mareks ALBERTS;
Inga AUZIŅA;
Vilis BRŪVERIS;
Māris KĀRKLIŅŠ;
Pāvels JURS;
Līga KRĒSLIŅA;
Edgars POHEVIČS;
Laura VĒBERE.    

Madara GERTSONE

t. 63404750

 katra mēneša trešajā ceturtdienā, plkst.  16.00