Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Izsoles

Izsoles

PAZIŅOJUMS PAR NEDZĪVOJAMO TELPU VIRŠU IELĀ 9/11, LIEPĀJĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLI


Liepājas pilsētas pašvadības iestāde “Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests” pirmajā, mutiskajā nomas tiesību izsolē nodod iznomāšanai nedzīvojamās telpas Viršu ielā 9/11, Liepājā, 61,5 m2 platībā (tirdzniecības telpu grupa Nr.1- Nr.7), kadastra numurs 1700 002 0353 (turpmāk – nomas  objekts). Telpu lietošanas mērķis: pārtikas veikals. Maksimālais iznomāšanas termiņš: 5 gadi. Nomas objekta nosacītā izsoles sākumcena ir 1,77 EUR /m2 (bez PVN) mēnesī (kopā 108,86 EUR/mēnesī).  Nomas objektu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālruni 63488430. Pieteikumu nomas tiesību izsolei var iesniegt Sociālajā dienestā, E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā, 211.telpā, no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2017.gada 9.maijam, plkst.15:00. Izsole notiks Sociālajā dienestā, E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā, 311.telpā, 2017.gada 10.maijā plkst.14:00.

Ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var iepazīties internetā Sociālā dienesta tīmekļvietnē www.socialaisdienests.liepaja.lv
 
Informācija ievietota 2017. gada 27. aprīlī
 

 
Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2017. gada 7. jūnijā pl.17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu izsole, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

  • dzīvokļa īpašums VIDUSCEĻA ielā 36-7, Liepājā, ar kopējo platību 21,7 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā, kuras ekspluatācija uzsākta  1897.gadā un atrodas nekustamā īpašuma VIDUSCEĻA iela 36 sastāvā, kadastra numurs 1700 041 0430, kas sastāv no 2 dzīvojamām ēkām, 2 palīgceltnēm un atrodas uz Liepājas pilsētas pašvaldībai un kopīpašniekiem piederoša zemesgabala 828 kv.m platībā, kadastra Nr.1700 041 0430. Nekustamais īpašums atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (100%).Nekustamā īpašuma nosacītā cena –520 EUR, nodrošinājums –52,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.

  • dzīvokļa īpašums TIRGUS ielā 59-7, Liepājā, ar kopējo platību 25,8 kv.m, kas atrodas divstāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā, kuras ekspluatācija uzsākta  1910.gadā un kura atrodas nekustamā īpašuma sastāvā, kurā ir 2 dzīvojamās ēkas ar 12 dzīvokļiem, kas atrodas uz Liepājas pilsētas pašvaldībai un kopīpašniekiem piederošas zemes 457 kv.m platībā, kadastra numurs 1700 020 0241. Nekustamais īpašums atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (100%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 640,00 EUR, nodrošinājums -  64,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.

  • dzīvokļa īpašums KŪRMĀJAS prospektā 14-4, Liepājā, ar kopējo platību 38,9 kv.m, kas atrodas divstāvu 5 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā, kuras ekspluatācija uzsākta  1897.gadā un kura atrodas uz Liepājas pilsētas pašvaldībai un kopīpašniekiem piederošas zemes 331 kv.m platībā, kadastra numurs 1700 031 0155. Nekustamais īpašums atrodas centra apbūves teritorijā (99,63%), līnijbūvju izbūves teritorijās – ielas, laukumi un veloceliņi (0,37%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena –1520,00 EUR, nodrošinājums -  152,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.

  • Atsavināmais objekts ir neapdzīvojamās telpas Nr.76N GRAUDU ielā 43, Liepājā, ar kopējo platību 126,6 kv.m, kas atrodas būvē, kuras ekspluatācija uzsākta 1956.gadā un atrodas uz kopīpašniekiem piederošas zemes 6638 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 1700 032 0092. Nekustamais īpašums atrodas centra apbūves teritorijā -100 %. Nekustamā īpašuma nosacītā cena –7700,00 EUR, nodrošinājums -  770,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.

  • Atsavināmais objekts ir dzīvoklis Nr.1 BĒRZU ielā 26, Liepājā, ar kopējo platību 25,6 kv.m, kas atrodas nekustamajā īpašumā, kurš sastāv no divstāvu 6 dzīvokļu dzīvojamās ēkas, kuras ekspluatācija uzsākta 1910.gadā un palīgceltnes (šķūņa), kura ekspluatācija uzsākta 1960.gadā, un atrodas uz kopīpašniekiem piederošas zemes 729 kv.m platībā ar kadastra apzīmējums 1700 036 0174. Nekustamais īpašums atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā -100 %. Nekustamā īpašuma nosacītā cena –1400,00 EUR, nodrošinājums -  140,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.

  • Atsavināmais objekts ir dzīvoklis Nr.4 STRAUTU ielā 41, Liepājā, ar kopējo platību 29 kv.m, kas atrodas nekustamajā īpašumā, kurš sastāv no divstāvu 6 dzīvokļu dzīvojamās ēkas, kuras ekspluatācija uzsākta 1930.gadā un palīgceltnes (šķūņa), kura ekspluatācija uzsākta 1960.gadā, un atrodas uz kopīpašniekiem piederošas zemes 945 kv.m platībā ar kadastra apzīmējums 1700 041 0418. Nekustamais īpašums atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā -100 %. Nekustamā īpašuma nosacītā cena –2400,00 EUR, nodrošinājums -  240,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.

  • Atsavināmais objekts ir dzīvoklis Nr.26 TURAIDAS ielā 3, Liepājā, ar kopējo platību 44 kv.m, kas atrodas nekustamajā īpašumā, kurš sastāv no trīsstāvu 30 dzīvokļu dzīvojamās ēkas, kuras ekspluatācija uzsākta 1917.gadā un palīgceltnes (šķūņa),  kura ekspluatācija uzsākta 1980.gadā, un atrodas uz kopīpašniekiem piederošas zemes 4261 kv.m platībā ar kadastra apzīmējums 1700 002 0116. Nekustamais īpašums atrodas jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijā (97,6%) un līnijbūvju izbūves teritorijās – ielas, laukumi un veloceliņi (2,4%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena –1500,00 EUR, nodrošinājums -  150,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.

  • Atsavināmais objekts ir dzīvoklis Nr.3A ĢENERĀĻA BALOŽA ielā 57, Liepājā, ar kopējo platību 15,3 kv.m, kas atrodas nekustamajā īpašumā, kurš sastāv no divstāvu 16 dzīvokļu dzīvojamās ēkas un palīgceltnes (šķūņa), kuru ekspluatācija uzsākta 1900.gadā un atrodas uz kopīpašniekiem piederošas zemes 2569 kv.m platībā ar kadastra apzīmējums 1700 002 0348. Nekustamais īpašums atrodas jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju -100 %. Nekustamā īpašuma nosacītā cena –500,00 EUR, nodrošinājums -  50,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.


Dokumentus pieņem līdz 2017.gada 6.jūnijam pl.16.00, Liepājā, Peldu ielā 5, 3.kabinetā- Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde".


Nodrošinājums iemaksājams līdz 2017.gada 6.jūnijam:
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei
"NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"
Rreģistrācijas Nr. 90002066769
AS "SEB BANKA"
Kkonta Nr. LV 12UNLA0050007588848
Ssubkonts Nr.55400007501

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.


Dzīvokļus var apskatīt, piesakoties pa tālruni 63470303 (taustiņš “2”), SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”.

Informācija ievietota 2017. gada 26. aprīlī


 
 
Liepājas pilsētas Dome paziņo, ka 2017.gada 13.aprīlī  ir apstiprināti nekustamā īpašuma Baterijas ielā 21B, Liepājā,  (kadastra apzīmējums 1700 020 0541) izsoles noteikumi.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala (starpgabala) 90 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0541).

Pirmpirkuma tiesības:
zemes īpašniekiem, kuru zemei pieguļ nekustamais īpašums.

Atsavināmā objekta sākumcena: EUR 500 (pieci simti  eiro)

Nodrošinājuma apmērs:  EUR 50 (piecdesmit eiro)

Maksāšanas līdzekļi:
100% eiro

Samaksas veids
: vienreizējs maksājums 2 (divu) mēneša laikā no pirkuma paziņojuma saņemšanas.

Nekustamā īpašuma turpmākā izmantošana, saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu.
 
 
Objektu var apskatīt Liepājā, Baterijas ielā 21B, iepriekš piesakoties pa tālruni 63404710.

Izsoles noteikumus var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē „Nekustamā īpašuma pārvaldē” Peldu ielā 5, Liepājā.

Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2017.gada 25.maija plkst. 16:00.

Izsole notiks 2017. gada 25. maijā  plkst. 17:00 Liepājas pilsētas domes zālē Rožu ielā 6, Liepājā.

 
Informācija ievietota 2017. gada 19. aprīlī

 
Liepājas pilsētas Dome paziņo, ka 2017. gada 13. aprīlī  ir apstiprināti nekustamā īpašuma Zemnieku ielā 60A, Liepājā,  (kadastra apzīmējums 1700 022 0175) izsoles noteikumi.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala (starpgabala) 5607 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 1700 022 0175).

Pirmpirkuma tiesības: zemes īpašniekiem, kuru zemei pieguļ nekustamais īpašums.

Atsavināmā objekta sākumcena:  EUR  39000 (trīsdesmit deviņi tūkstoši eiro)

Nodrošinājuma apmērs
: EUR 3900 (trīs tūkstoši deviņi simti eiro)

Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro

Samaksas veids: vienreizējs maksājums 2 (divu) mēneša laikā no pirkuma paziņojuma saņemšanas.

Nekustamā īpašuma turpmākā izmantošana, saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu.Objektu var apskatīt Liepājā, Zemnieku ielā 60, iepriekš piesakoties pa tālruni 63404710.

Izsoles noteikumus var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē „Nekustamā īpašuma pārvaldē” Peldu ielā 5, Liepājā.

Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2017.gada 25.maija plkst. 16:00.

Izsole notiks 2017.gada 25.maijā  plkst. 17:00 Liepājas pilsētas domes zālē Rožu ielā 6, Liepājā.
 
Informācija ievietota 2017. gada 19. aprīlī


Liepājas pilsētas Dome paziņo, ka 2017.gada 13.aprīlī  ir apstiprināti nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku ielā 1, Liepājā,  (kadastra apzīmējums 1700 021 0189) izsoles noteikumi.

Nekustamais īpašuma sastāv no 2-stāvu skolas ēkas (kadastra apzīmējums 1700 021 0189 001), palīgēkas (kadastra apzīmējums 1700 021 0189 002) un  zemesgabala 1248 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 1700 021 0189).

Atsavināmā objekta sākumcena: 
EUR 78300 (septiņdesmit astoņi  tūkstoši trīs  simti eiro).

Nodrošinājuma apmērs
: EUR 7830 (septiņi tukstoši astoņi simti trīsdesmit eiro ).

Nekustamā īpašuma turpmākā izmantošana, saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu.

IZSOLES NOTEIKUMI

Objektu var apskatīt Liepājā, Dzelzceļnieku ielā 1, iepriekš piesakoties pa tālruni 63404710.

Izsoles noteikumus var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē „Nekustamā īpašuma pārvaldē” Peldu ielā 5.

Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2017.gada 29.maija  plkst. 16:00.

Izsole notiks 2017.gada 29.maijā  plkst. 17:00 Liepājas pilsētas Domes zālē Rožu ielā 6, Liepājā.


Informācija ievietota 2017. gada 19. aprīlī
 
 
Papildus informāciju par pašvaldības dzīvokļu izsolēm var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā - Liepājā, Peldu ielā 5, 3.kab., tālrunis 63404783, e-pasts : nip@dome.liepaja.lv