Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Izsoles

Izsoles

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2017.gada 19.jūlijā plkst.17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu izsole, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

  • Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā 215-5, Liepājā, ar kopējo platību 39,4 kv.m, kas atrodas vienstāva piecu dzīvokļu dzīvojamajā ēkā, nekustamajā īpašumā, kas sastāv no vienas dzīvojamās ēkas, kuras ekspluatācija uzsākta 1956.gadā un no palīgceltnes, kuras ekspluatācija uzsākta 1980.gadā, un atrodas uz privātpersonai piederošas zemes ar kadastra apzīmējumu 1700 016 0012). Nekustamais īpašums atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (100%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 240,00 EUR, nodrošinājums - 24,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

  • Dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā 5-3, Liepājā, ar kopējo platību 42,3 kv.m, kas atrodas divstāvu septiņu dzīvokļu dzīvojamajā ēkā, nekustamajā īpašumā, kas sastāv no vienas dzīvojamās ēkas, kuras ekspluatācija uzsākta 1905.gadā un no palīgceltnes, kuras ekspluatācija uzsākta 1950.gadā, un atrodas uz pašvaldībai un kopīpašniekiem piederošas zemes ar kadastra apzīmējumu 1700 031 0141. Nekustamais īpašums atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (100%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 600,00 EUR, nodrošinājums - 60,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR. 

  • Dzīvokļa īpašums Oskara Kalpaka ielā 73-8, Liepājā, ar kopējo platību 36,4 kv.m, kas atrodas divstāvu 4 dzīvokļu dzīvojamajā ēkā, nekustamajā īpašumā, kas sastāv no 2 dzīvojamajām ēkām, kuru ekspluatācija uzsākta 1880.gadā un vienas palīgceltnes, kuras ekspluatācija uzsākta 1950.gadā, un atrodas uz pašvaldībai un kopīpašniekiem piederošas zemes ar kadastra apzīmējumu 1700 011 0341. Nekustamais īpašums atrodas jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju (100%). Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 400,00 EUR, nodrošinājums - 40,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR. 


Dokumentus pieņem līdz 2017.gada 18. jūlijam plkst.16.00 Liepājā, Peldu ielā 5, 3.kabinetā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde".

Nodrošinājums iemaksājams līdz 2017.gada 18.jūlijam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr.LV 12UNLA0050007588848, subkonts Nr.55400007501.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.

Dzīvokļus var apskatīt, piesakoties pa tālruni 63470303 (taustiņš “2”), SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Dzelze
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes
"Nekustamā īpašuma pārvalde"
speciāliste mājokļu jautājumos
T.:  63404783
E.: sandra.dzelze@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2017. gada 6. jūnijā


 
 
Liepājas pilsētas Dome paziņo, ka 2017.gada 13.aprīlī  ir apstiprināti nekustamā īpašuma Baterijas ielā 21B, Liepājā,  (kadastra apzīmējums 1700 020 0541) izsoles noteikumi.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala (starpgabala) 90 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0541).

Pirmpirkuma tiesības:
zemes īpašniekiem, kuru zemei pieguļ nekustamais īpašums.

Atsavināmā objekta sākumcena: EUR 500 (pieci simti  eiro)

Nodrošinājuma apmērs:  EUR 50 (piecdesmit eiro)

Maksāšanas līdzekļi:
100% eiro

Samaksas veids
: vienreizējs maksājums 2 (divu) mēneša laikā no pirkuma paziņojuma saņemšanas.

Nekustamā īpašuma turpmākā izmantošana, saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu.
 
 
Objektu var apskatīt Liepājā, Baterijas ielā 21B, iepriekš piesakoties pa tālruni 63404710.

Izsoles noteikumus var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē „Nekustamā īpašuma pārvaldē” Peldu ielā 5, Liepājā.

Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2017.gada 25.maija plkst. 16:00.

Izsole notiks 2017. gada 25. maijā  plkst. 17:00 Liepājas pilsētas domes zālē Rožu ielā 6, Liepājā.

 
Informācija ievietota 2017. gada 19. aprīlī

 
Liepājas pilsētas Dome paziņo, ka 2017. gada 13. aprīlī  ir apstiprināti nekustamā īpašuma Zemnieku ielā 60A, Liepājā,  (kadastra apzīmējums 1700 022 0175) izsoles noteikumi.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala (starpgabala) 5607 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 1700 022 0175).

Pirmpirkuma tiesības: zemes īpašniekiem, kuru zemei pieguļ nekustamais īpašums.

Atsavināmā objekta sākumcena:  EUR  39000 (trīsdesmit deviņi tūkstoši eiro)

Nodrošinājuma apmērs
: EUR 3900 (trīs tūkstoši deviņi simti eiro)

Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro

Samaksas veids: vienreizējs maksājums 2 (divu) mēneša laikā no pirkuma paziņojuma saņemšanas.

Nekustamā īpašuma turpmākā izmantošana, saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu.Objektu var apskatīt Liepājā, Zemnieku ielā 60, iepriekš piesakoties pa tālruni 63404710.

Izsoles noteikumus var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē „Nekustamā īpašuma pārvaldē” Peldu ielā 5, Liepājā.

Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2017.gada 25.maija plkst. 16:00.

Izsole notiks 2017.gada 25.maijā  plkst. 17:00 Liepājas pilsētas domes zālē Rožu ielā 6, Liepājā.
 
Informācija ievietota 2017. gada 19. aprīlī


Liepājas pilsētas Dome paziņo, ka 2017.gada 13.aprīlī  ir apstiprināti nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku ielā 1, Liepājā,  (kadastra apzīmējums 1700 021 0189) izsoles noteikumi.

Nekustamais īpašuma sastāv no 2-stāvu skolas ēkas (kadastra apzīmējums 1700 021 0189 001), palīgēkas (kadastra apzīmējums 1700 021 0189 002) un  zemesgabala 1248 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 1700 021 0189).

Atsavināmā objekta sākumcena: 
EUR 78300 (septiņdesmit astoņi  tūkstoši trīs  simti eiro).

Nodrošinājuma apmērs
: EUR 7830 (septiņi tukstoši astoņi simti trīsdesmit eiro ).

Nekustamā īpašuma turpmākā izmantošana, saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu.

IZSOLES NOTEIKUMI

Objektu var apskatīt Liepājā, Dzelzceļnieku ielā 1, iepriekš piesakoties pa tālruni 63404710.

Izsoles noteikumus var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē „Nekustamā īpašuma pārvaldē” Peldu ielā 5.

Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2017.gada 29.maija  plkst. 16:00.

Izsole notiks 2017.gada 29.maijā  plkst. 17:00 Liepājas pilsētas Domes zālē Rožu ielā 6, Liepājā.


Informācija ievietota 2017. gada 19. aprīlī
 
 
Papildus informāciju par pašvaldības dzīvokļu izsolēm var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā - Liepājā, Peldu ielā 5, 3.kab., tālrunis 63404783, e-pasts : nip@dome.liepaja.lv