Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Izsoles

Izsoles


 
Liepājas pilsētas Dome paziņo, ka 2017.gada 13.aprīlī  ir apstiprināti nekustamā īpašuma Baterijas ielā 21B, Liepājā,  (kadastra apzīmējums 1700 020 0541) izsoles noteikumi.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala (starpgabala) 90 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 1700 020 0541).

Pirmpirkuma tiesības:
zemes īpašniekiem, kuru zemei pieguļ nekustamais īpašums.

Atsavināmā objekta sākumcena: EUR 500 (pieci simti  eiro)

Nodrošinājuma apmērs:  EUR 50 (piecdesmit eiro)

Maksāšanas līdzekļi:
100% eiro

Samaksas veids
: vienreizējs maksājums 2 (divu) mēneša laikā no pirkuma paziņojuma saņemšanas.

Nekustamā īpašuma turpmākā izmantošana, saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu.
 
 
Objektu var apskatīt Liepājā, Baterijas ielā 21B, iepriekš piesakoties pa tālruni 63404710.

Izsoles noteikumus var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē „Nekustamā īpašuma pārvaldē” Peldu ielā 5, Liepājā.

Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2017.gada 25.maija plkst. 16:00.

Izsole notiks 2017. gada 25. maijā  plkst. 17:00 Liepājas pilsētas domes zālē Rožu ielā 6, Liepājā.

 
Informācija ievietota 2017. gada 19. aprīlī

 
Liepājas pilsētas Dome paziņo, ka 2017. gada 13. aprīlī  ir apstiprināti nekustamā īpašuma Zemnieku ielā 60A, Liepājā,  (kadastra apzīmējums 1700 022 0175) izsoles noteikumi.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala (starpgabala) 5607 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 1700 022 0175).

Pirmpirkuma tiesības: zemes īpašniekiem, kuru zemei pieguļ nekustamais īpašums.

Atsavināmā objekta sākumcena:  EUR  39000 (trīsdesmit deviņi tūkstoši eiro)

Nodrošinājuma apmērs
: EUR 3900 (trīs tūkstoši deviņi simti eiro)

Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro

Samaksas veids: vienreizējs maksājums 2 (divu) mēneša laikā no pirkuma paziņojuma saņemšanas.

Nekustamā īpašuma turpmākā izmantošana, saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu.Objektu var apskatīt Liepājā, Zemnieku ielā 60, iepriekš piesakoties pa tālruni 63404710.

Izsoles noteikumus var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē „Nekustamā īpašuma pārvaldē” Peldu ielā 5, Liepājā.

Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2017.gada 25.maija plkst. 16:00.

Izsole notiks 2017.gada 25.maijā  plkst. 17:00 Liepājas pilsētas domes zālē Rožu ielā 6, Liepājā.
 
Informācija ievietota 2017. gada 19. aprīlī


Liepājas pilsētas Dome paziņo, ka 2017.gada 13.aprīlī  ir apstiprināti nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku ielā 1, Liepājā,  (kadastra apzīmējums 1700 021 0189) izsoles noteikumi.

Nekustamais īpašuma sastāv no 2-stāvu skolas ēkas (kadastra apzīmējums 1700 021 0189 001), palīgēkas (kadastra apzīmējums 1700 021 0189 002) un  zemesgabala 1248 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 1700 021 0189).

Atsavināmā objekta sākumcena: 
EUR 78300 (septiņdesmit astoņi  tūkstoši trīs  simti eiro).

Nodrošinājuma apmērs
: EUR 7830 (septiņi tukstoši astoņi simti trīsdesmit eiro ).

Nekustamā īpašuma turpmākā izmantošana, saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu.

IZSOLES NOTEIKUMI

Objektu var apskatīt Liepājā, Dzelzceļnieku ielā 1, iepriekš piesakoties pa tālruni 63404710.

Izsoles noteikumus var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē „Nekustamā īpašuma pārvaldē” Peldu ielā 5.

Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2017.gada 29.maija  plkst. 16:00.

Izsole notiks 2017.gada 29.maijā  plkst. 17:00 Liepājas pilsētas Domes zālē Rožu ielā 6, Liepājā.


Informācija ievietota 2017. gada 19. aprīlī
 
 
Papildus informāciju par pašvaldības dzīvokļu izsolēm var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā - Liepājā, Peldu ielā 5, 3.kab., tālrunis 63404783, e-pasts : nip@dome.liepaja.lv