Aicinām piedalīties lokālplānojuma redakcijas apspriešanā18. decembris, 2018Paziņojumi

  No šā gada 5. decembra līdz nākamā gada 16. janvārim publiskajai apspriešanai ir nodots lokāplānojums zemesgabalam Ezerlīču ielā 4, Liepājā.

  Šajā laikā ikviens interesents aicināts izteikt viedokli par dokumentu, kas izstrādāts, lai grozītu minētā zemesgabala izmantošanas mērķi.

  Publiskās apspriešanas sanāksme notiek pirmdien, 10. decembrī, plkst.17.00, Liepājas pilsētas pašvaldībā, Rožu ielā 6, Liepājā, 2.stāva zālē.

  Sanāksmē izstrādātāji prezentēs izstrādātā lokālplānojuma 1. redakciju un atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem, kā arī pierakstīs un analizēs izteiktās piezīmes, ieteikumus, viedokļus.

  Ja kādu iemeslu dēļ neizdodas sapulci apmeklēt, tad ar lokālplānojuma materiāliem ikviens aicināts iepazīties Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Rožu ielā 6, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00 (pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00), pašvaldības mājaslapā sadaļā: Būvniecība/Pilsētas teritorijas plānošanas dokumenti, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

  Konsultācijas ir saņemamas Liepājas pilsētas Būvvaldē 109. kabinetā; apmeklētāju pieņemšanas laiks: trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkts. 14.00 līdz plkst. 17.00.

  Rakstiski priekšlikumi līdz 2019. gada 16. janvārim (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Liepājas pilsētas Būvvaldē (Rožu ielā 6, Liepājā, LV – 3401).

  Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

  Viedokli un priekšlikumus katrs interesents var izteikt arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – www.geolatvija.lv.

  SIA “Reģionālie projekti” šovasar ir izstrādājis Ezerlīču ielas 4 lokālplānojuma 1. redakciju, lai īstenotu zemesgabala īpašnieka ieceri nākotnē īpašumā attīstīt savrupmāju būvniecību. Lokālplānojums, ja to apstiprinās pašvaldība, grozīs Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā noteikto (atļauto) izmantošanu minētajam zemesgabalam no Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzD) uz Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS). Lokālplānojuma izstrādi finansē tā ierosinātājs.

  Normatīvie akti par teritorijas plānošanu nosaka, ka izstrādātie lokālplānojumi pirms to apstiprināšanas ir jānodod publiskai apspriešanai, kas parasti notiek četras nedēļas. Šajā laikā tiek uzklausīti ne tikai iedzīvotāji, bet pieprasīti arī atzinumi no institūcijām, kuras sniegušas nosacījumus lokālplānojuma izstrādei.

  Dome 14. jūnijā pieņēma lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

  No zemes gabala īpašnieka šā gada maijā ir saņemts iesniegums, kurā viņš pamato savu vēlmi īpašumā attīstīt savrumāju būvniecību, pēc kuras ir liels pieprasījums un kas šajā pilsētas vietā būtu perspektīvāka nekā daudzstāvu apbūve.

  Deputāti vasaras sākumā nolēma, ka ierosinājums ir atbalstāms, jo “tiks pilnveidota pilsētas apbūves struktūra un radīts papildus dzīvojamais fonds”.

  Šobrīd ir sācies lokālplānojuma izstrādes otrais posms, kurā notiek institūciju atzinumu pieprasīšana un sabiedrības informēšana.

  Lokālplānojuma izstrādi paredzēts pabeigt līdz 2019. gada pavasarim.

  Lokālplānojuma Ezerlīču ielai 4 teritorija (.pdf fails. Būvvaldes arhīva karte.)

  Informāciju sagatavoja

  Aigars Štāls
  Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists
  Tālrunis: 26 444 290
  E-pasts: aigars.stals@liepaja.lv