Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsta grupas pakalpojums bērnam

Atbalsta grupas pakalpojums bērnam ir īslaicīgs ārpusģimenes sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bez vecāku gādības palikušam, ģimenes krīzes situācijā nonākušam vai no vardarbības cietušam bērnam vecumā no diviem līdz astoņpadsmit gadiem.

Vēršoties Sociālā dienesta Bērnunamā (Labraga ielā 11, Liepājā), pakalpojumu var lūgt sniegt:

  1. Pats bērns,
  2. Bērna vecāks vai cita persona,
  3. Bērnu tiesību aizsardzības institūcija vai policija.

Plašāku informāciju un konsultāciju var saņemt, zvanot Liepājas bērnunamam pa tālruni: 63 424 208.

Pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja:

  • bērns atgriežas ģimenē un ir saņemts vecāku rakstisks iesniegums,
  • bērnu ievieto bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai nodod aizbildnībā.

Vecākiem, atbilstoši dienu skaitam, kurās bērns ir saņēmis pakalpojumu, jāmaksā 19,05 eiro diennaktī. Sociālais dienests vecākus var atbrīvot no pakalpojuma samaksas, ja vecāki aktīvi iesaistās problēmu risināšanā, kas bijušas par pamatu bērna ievietošanai atbalsta grupā.

Pakalpojuma saņemšanas nosacījumus nosaka Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”.