Liepājas attīstības programma 2021.–2027. gadam izstrāde

Ir uzsākta Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrāde un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācija.

Liepājas pilsētas attīstības programma 2021.–2027. gadam ir vietēja līmeņa vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) attīstības plānošanas dokuments, kas cieši saistīts ar Liepājas pilsētas ilgtermiņa plānošanas dokumentiem – Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam un Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu Liepājas pilsētas attīstības plānošanu, apzinātu pilsētas vajadzības, attīstības un sadarbības projektus, sasaistot tos ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam prioritātēm, kā arī sagatavotos Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda investīcijām pēc 2021. gada, 2019. gada 12. septembra sēdē Liepājas pilsētas dome nolemj:

  1. Uzsākt Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādi.
  2. Uzsākt Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizāciju.

Pievienotie dokumenti:

  • Publicēts:
  • 23. septembris, 2019