Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Dabas mājas izveide Zirgu salā, Liepājā” (LPP 2018/165)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 17. decembris, 2018
  • 13. februāris, 2019
  • 27. marts, 2019
  • 1. aprīlis, 2019

  Piezīmes

  Rezultāti

  Līguma izpildītājs: SIA “Kurzemes būvserviss” (42103040372)
  Līgumcena: EUR 378 172,94, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: Ne ilgāks par 300 (trīs simti)  dienām pēc būvobjekta nodošanas būvniekam darbu uzsākšanai ar nodošanas – pieņemšanas aktu.