Iesniegumi pašvaldībai

Ikvienai fiziskai un juridiskai personai ir tiesības griezties pašvaldībā ar iesniegumiem, priekšlikumiem un sūdzībām, kā arī saņemt atbildes.

Iesniegumu iesniegšana

Iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā www.latvija.lv vai izteikt mutvārdos. Un tam jābūt noformētam atbilstoši Iesnieguma likumam.

Iesniegumā jānorāda ziņas par tā iesniedzēju:

  • fiziskajai personai – vārds, uzvārds, adrese un, ja nepieciešams, kontaktinformācija,
  • juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese.

Iesniegumu izskatīšana un atbildēšana

Atbilde uz iesniegumu tiek sniegta saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, attiecīgais iesniegums tiek pieņemts zināšanai un izmantots pašvaldības darbā atbilstoši iesnieguma saturam.

Pašvaldības dokumentu izsniegšana

Lai saņemtu Liepājas pašvaldības oficiālos dokumentus, to atvasinājumus vai arhīva dokumentus, personai jāiesniedz pašvaldībai adresēts iesniegums un jāsamaksā nodeva par dokumentu izsniegšanu.

Pakalpojumu var pieprasīt, iesniedzot iesniegumu:

  1. Klātienē Liepājas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā,
  2. Elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” www.latvija.lv,
  3. Elektroniski e-pastā, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu,
  4. Pa pastu.

Pēc iesnieguma saņemšanas Liepājas pašvaldības administrācijas Administratīvā daļa sagatavo pieprasīto dokumentu un nosūta vai izsniedz personai rēķinu par samaksājamās nodevas apmēru, kas noteikts atbilstoši Liepājas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 39 “Par nodevām par Liepājas pilsētas domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to atvasinājumiem”.

Nodevas maksa ieskaitāma Liepājas pilsētas domes kontā:
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Konta numurs: LV09UNLA0010188888888
Banka: AS “SEB banka”
Bankas kods: UNLALV2X

Pēc nodevas samaksas veikšanas un maksājuma fakta apliecināšanas persona dokumentus var saņemt pieprasīto informāciju sev ērtā veidā: klātienē, pa pastu, e-pastu, vai faksu.

Pakalpojuma apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv