Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Īslaicīga sociālā aprūpe ārstniecības iestādē

Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ārstniecības iestādē ir pakalpojums personām, kurām, pēc ārstniecības personas novērtējuma, vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir nepieciešama diennakts sociālā aprūpe ārstniecības iestādē.

Pakalpojumu ir tiesības saņemt:

 • atsevišķi dzīvojošai personai, kurai nav likumīgo apgādnieku vai to dzīvesvieta nav konstatējama,
 • personai, kuras likumīgie apgādnieki nespēj personu aprūpēt vecuma, veselības stāvokļa, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ.

Lai saņemtu pakalpojumu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte). Iesniegumam jāpievieno:

 • ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli un nepieciešamību pēc diennakts aprūpes ārstniecības personu uzraudzībā,
 • dokumentus, kas apliecina likumīgo apgādnieku nespēju, objektīvu apstākļu dēļ, nodrošināt personas aprūpi.

Pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas Sociālais dienests aprūpējamo personu apseko, izvērtē personas pašaprūpes spējas, sadzīves apstākļus, spēju funkcionēt dotajos apstākļos un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu.

Iespējamās pakalpojuma sniegšanas vietas:

 • SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”,
 • SIA “Priekules slimnīca” īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa,
 • A/S “Veselības centru apvienība” Liepājas medicīnas centra aprūpes nodaļa.

Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz diviem mēnešiem. Nepieciešamības gadījumā, Sociālais dienests pakalpojuma sniegšanas laiku var pagarināt.

Pakalpojuma saņēmējam jāmaksā līdzdalības maksa šādā apmērā:

 • atsevišķi dzīvojoša persona, kurai nav likumīgo apgādnieku, vai to dzīvesvieta nav konstatējama, par pirmajiem diviem pakalpojuma saņemšanas mēnešiem maksā 1% dienā no iepriekšējā mēneša ienākumiem, sākot no trešā mēneša – 2% dienā.
 • persona, kuras likumīgie apgādnieki nespēj personu aprūpēt vecuma, veselības stāvokļa, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ, par pirmajiem diviem pakalpojuma saņemšanas mēnešiem maksā 1,5% dienā no iepriekšējā mēneša ienākumiem, sākot ar trešo mēnesi – 2,5% dienā.

Informāciju un konsultācijas par pakalpojumu un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot Sociālajam dienestam pa tālruni: 63 489 672.

Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršanas kārtību nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”.

*** Pakalpojuma "Īslaicīga sociālā aprūpe ārstniecības iestādē " apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Atjaunots:
 • 30. novembris, 2020