Īstenošanas procesa apraksts

Liepājas pilsētas attīstības programmas ieviešana tiek veikta ar Rīcības plāna un Investīciju plānu palīdzību. Katrai rīcībai un investīciju projektam ir noteikts atbildīgais, t.i., kāda no pašvaldības institūcijām. Lai sasniegtu Liepājas pilsētas attīstības programmā minēto, katram atbildīgajam ir jāīsteno konkrētā rīcība, investīciju projekts.

Attīstības pārvalde ir atbildīga par Liepājas pilsētas attīstības programmu kopumā, tai skaitā tās pielikumiem. Attīstības pārvaldes uzdevums ir koordinēt dokumenta īstenošanu un sagatavot ziņojumus par kopējo Liepājas pilsētas attīstības programmas ieviešanas progresu. Pašvaldības institūcijas savas kompetences ietvaros ir atbildīgas par Attīstības programmas īstenošanu.