Izstrādes process un laika grafiks

Ir uzsākta Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam izstrāde un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam aktualizācija.

Darba uzdevums (.pdf)

Iedzīvotāji viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:

 • elektroniski, sūtot uz e-pastu attistiba@liepaja.lv,
 • rakstiski, adresējot Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldei,

Speciālistu tematiskās darba grupas un izskatāmie jautājumi

Izglītība (7. janvāris)

 • Vispārējā pamata un vidējā izglītība, interešu (pulciņi, mūzika, māksla, sports) izglītība.
 • Vidējā profesionālā (PIKC) un mūžizglītība.
 • Augstākā izglītība.
 • Pirmsskolas izglītība.

Kultūra (14. janvāris)

 • Kultūras un atpūtas (kultūras centri, bibliotēkas, muzeji) infrastruktūra un objekti.
 • Mākslas, kultūras un radošās industrijas procesu nodrošināšana.
 • Kultūrvēsturiskā un sakrālā mantojuma saglabāšana un attīstīšana.

Sports (21. janvāris)

 • Profesionālā un amatieru sporta infrastruktūra un pakalpojumi.
 • Publiskā sporta infrastruktūra iedzīvotāju labsajūtas un veselības veicināšanai.
 • Sporta procesu nodrošināšana.

Jaunatnes politika (28. janvāris)

 • Brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem
 • Nodarbinātības un izglītības iespējas jauniešiem
 • Jauniešu labvēlīgas psiholoģiskās, emocionālās un fiziskās vides radīšana
 • Jauniešu iniciatīvu un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē veicināšana

Veselības aprūpe (4. februāris)

 • Veselības aprūpes pakalpojumi un infrastruktūra.
 • Sabiedrības veselības veicināšana.
 • Veselības aprūpes cilvēkresursu piesaiste un attīstība.

Sociālā aizsardzība (11. februāris)

 • Sociālie pakalpojumi un palīdzība.
 • Sociālā infrastruktūra un cilvēkresursu piesaiste/attīstība.
 • Vides, darba tirgus un pakalpojumu pieejamība.
 • Bērnu un ģimenes politika.

Drošība (18. februāris)

 • Sabiedriskā kārtība.
 • Civilā un militārā aizsardzība.
 • Ceļu satiksmes drošība.

Ekonomika (25. februāris)

 • Ostas, loģistikas un lidostas uzņēmējdarbības vide.
 • Industrializācijas un ražošanas uzņēmējdarbības vide.
 • Digitālās inovācijas un jaunuzņēmumu (start-up) uzņēmējdarbības vide.
 • Tūrisma uzņēmējdarbības vide.

Mobilitāte (3. marts)

 • Sabiedriskais transports.
 • Autoceļu un sakaru infrastruktūra.
 • Gājēju un velo infrastruktūra, vides pieejamība.
 • Ārējā mobilitāte (osta, lidosta, dzelzceļš).

Vide (10. marts)

 • Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana, mājokļi un dzīvnieku labturība.
 • Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums.
 • Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība.
 • Enerģētika, energoefektivitāte, gaisa kvalitāte, klimata pārmaiņas.

Pārvaldība, IT un digitalizācija (16. jūnijs, attālinātā formātā)

 • Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
 • Pilsētas tēls un pašvaldības komunikācija.
 • IT infrastruktūra un cilvēkresursi.
 • Pašvaldības pakalpojumu digitalizācija un IT drošība.

Teritoriālā sadarbība (29. jūlijs)

 • Jaunas sadarbības iniciatīvas un projekti starp Liepājas un apkārtējām pašvaldībām un uzņēmējiem.
 • Kopīgi risināmie jautājumi pašvaldību funkciju nodrošināšanā ar apkārtējiem novadiem.

Vairāk: www.liepaja.lv/attistiba

Skatīt: Dienvidkurzemes novada speciālistu darba grupu rezultāti (2021. gada 12.–23. aprīlis)

 • Publicēts:
 • Atjaunots:
 • 2. janvāris, 2020
 • 7. jūlijs, 2021