Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Krīzes pabalsts ārkārtējās situācijas laikā

Pabalstu piešķir un izmaksā Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests laikā, kamēr valstī izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Kādos gadījumos var saņemt pabalstu?

Pabalstu ir tiesības saņemt personai, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, un kurai saistībā ar konkrētās ārkārtējās situācijas iestāšanos ir zuduši vai būtiski samazinājušies ienākumi no algota darba, saimnieciskās vai profesionālās darbības salīdzinājumā ar periodu pirms ārkārtējās situācijas un tā nesaņem atbalstu par dīkstāvi vai atbalstu algas subsīdijai, vai bezdarbnieka pabalstu, vai kādu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sakarā ar Covid-19 izmaksātajiem pabalstiem, izņemot gadījumus, kad persona izbeigusi darba attiecības uz personīga uzteikuma pamata.

Pabalsta apmērs mēnesī:

  • 80% apmērā no vidējiem ienākumiem (neto) par trīs iepriekšējiem mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas iestāšanās (ja kādā no šiem mēnešiem persona nav guvusi ienākumus no algota darba, saimnieciskās vai profesionālās darbības, vidējo ienākumu aprēķinā šis mēnesis netiek iekļauts), bet ne mazāk kā 250 eiro un ne vairāk kā 500 eiro, ja personas ienākumi saistībā ar konkrētās ārkārtējās situācijas iestāšanos ir zuduši;
  • 80% apmērā no summas par kādu samazinājušies ienākumi attiecībā pret vidējiem ienākumiem (neto) par trīs iepriekšējiem mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas iestāšanās (ja kādā no šiem mēnešiem persona nav guvusi ienākumus no algota darba, saimnieciskās vai profesionālās darbības, vidējo ienākumu aprēķinā šis mēnesis netiek iekļauts), bet ne mazāk kā 150 eiro un ne vairāk kā 250 eiro.

Personai, kura pabalstu pieprasījusi, palielina izmaksājamā pabalsta summu par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā apmērā.

Pabalstu nepiešķir, ja ienākumi pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā iepriekšējā mēnesī pārsniedz 500 eiro un uz katru nākamo personu mājsaimniecībā 250 eiro. Par mājsaimniecību šo noteikumu izpratnē uzskatāmas vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi.

Pabalsta pieprasīšana

Pabalstu var pieprasīt Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3. Pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas apstākļus.

Sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt un pabalsta prasītājam ir pienākums iesniegt papildu dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai un sniegt papildu informāciju par krīzes situācijas apstākļiem.

Pabalsta piešķiršana

Sociālais dienests izvērtē personas, kas pabalstu pieprasījusi, un mājsaimniecības situāciju, spēju apmierināt pamatvajadzības, pārbauda lēmuma pieņemšanai nepieciešamās ziņas un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu un apmēru vai par atteikumu piešķirt pabalstu, norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

Informāciju un konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot Sociālajam dienestam pa tālruni: 63 489 652.

Sociālais dienests ārkārtējās situācijas laikā strādā attālināti, iesniegumu un dokumentus iespējams ievietot pasta kastītē pie Sociālā dienesta Eduarda Veidenbauma ielā 3, durvīm vai nosūtīt pa pastu, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūti uz e-pastu socialais.dienests@liepaja.lv.

Pabalsta piešķiršanu nosaka Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5  “Par Liepājas pilsētas pašvaldības pabalstu krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību”