Liepājas 8. vidusskolai plāno pievienot jaunas mācību programmas14. marts, 2019Izglītība

  Lai turpmāk nodrošinātu efektīvu mācību procesa organizāciju un saglabātu valsts dotācijas pedagogu algām, 14. martā domes deputāti Izglītības, kultūras un sporta komitejā konceptuāli atbalstījuši Izglītības pārvaldes priekšlikumu Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas īstenotās programmas pārcelt uz Liepājas 8. vidusskolu.

  Šis priekšlikums atbalstīts arī Izglītības komisijā 12. martā, Izglītības pārvalde ir informējusi arī iesaistīto skolu vadību par iespējamām pārmaiņām.

  Kā zināms, normatīvie akti nosaka, ka no 2020. gada 1. septembra minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits vidējās izglītības iestādē ir vismaz 120 audzēkņi, jānodrošina vismaz divas paralēlās klases un skolēnu skaitam viena klasē jābūt vismaz 22 izglītojamiem. Tāpat vienam izglītojamam jānodrošina iestādē minimālā platība 2 kvadrātmetri.

  Izvērtējot Liepājas pilsētā esošo un prognozēto vispārējās izglītības iestāžu piepildījumu, mācību telpu noslodzi un to pilnvērtīgu izmantošanu, konstatēts, ka minētajām prasībām jau šobrīd nekvalificējas Liepājas 8. vidusskola. Ņemot vērā izglītojamo skaitu Liepājas 8.vidusskolas 10. – 12.klasēs (52 izglītojamie), Liepājas 8.vidusskola nespēs izpildīt Ministru kabineta noteikumu prasības, kas stāsies spēkā 2020. gada 1.septembrī. Tāpat Liepājas 8.vidusskolai nākotnē pastāv risks nenokomplektēt 1. klases.

  Savukārt Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas pastāvēšana esošajās ēkās Raiņa ielā 5 ir neekonomiska – ēkai nepieciešami ievērojami ieguldījumi - 52 000 eiro pagraba sienu sanācijai un telpu remontam. Tā kā atsevišķas izglītības programmas tiek īstenotas Raiņa ielā 3, arī šajā objektā jumta avārijas remontam nepieciešams ieguldīt 53 900 eiro.

  Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumiem vakara /maiņu/ vidusskolas kā vispārējās izglītības iestāžu tips tiks izslēgts no regulējuma ar 2020.gada 1.septembri. Vispārējās izglītības likuma grozījumos, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.septembrī, paredzēti divi vispārējās vidējās izglītības iestāžu tipi - vidusskolas un valsts ģimnāzijas, no vispārējās vidējās izglītības iestāžu tipoloģijas izslēdzot vakara /maiņu/ vidusskolas. Tajā pašā laikā tiek saglabāta iespēja neklātienes un tālmācības programmas īstenot vidusskolās.

  Neklātienes un tālmācības apmācību forma ir joprojām ir pieprasīta un nepieciešama gan tiem izglītojamiem, kuri dažādu apstākļu dēl nespēj pabeigt vidusskolu klātienē, gan arī latviešiem ārzemēs, kuri vēlas apgūt vidējo izglītību. Tā kā vakarskolas programmas plānots nodot 8. vidusskolai, visi tās audzēkņi arī varēs turpināt iesāktās mācības tāpat kā līdz šim.

  Šobrīd Vakara (maiņu) vidusskolā mācās 302 izglītojamie no 15 līdz 50 gadiem, no kuriem trešā daļa apgūst vidējo izglītību tālmācībā. Liepājas 8. vidusskolā mācās 577 audzēkņi. Apvienojot abas skolas, veidotos spēcīga vidusskola ar audzēkņu skaitu ap 900, tas ļautu stiprināt arī skolas pedagogu potenciālu. Šobrīd abās skolās 16 pedagogi ir pensijas un pirmspensijas vecumā.

  Liepājas 8. vidusskolā no jaunā mācību gada plānots īstenot arī pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma “Jūras zinības”, kura šogad tiek aprobēta Liepājas internātpamatskolā.

  Lai stiprinātu Liepājas 8. vidusskolu arī sākumskolas posmā, tiek apsvērta iespēja skolas vienā korpusā, sakārtojot tam atbilstošu infrastruktūru, īstenot arī pirmsskolas izglītības programmu 5-6 gadīgo bērnu apmācībai.

  Informāciju sagatavoja

  Gunta Jākobsone
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 29 106 561
  E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv