Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs

Centrs piedāvā

Seminārus/lekcijas vecākiem un pedagogiem par tēmām:

 • Darbojamies kopā - izglītības iestādes un vecāku sadarbība bērnu audzināšanā.
 • Bērna gatavība skolai. Bērnu un vecāku pienākumi un tiesības.
 • Iekļaujošās izglītības būtība un tās iespējas pirmsskolas vecumposmā.
 • Atbalsta pasākumi pozitīvai uzvedībai, vecāku un izglītības iestādes sadarbība.
 • Ģimenes atbalsts – būtiskākais faktors bērna attīstībā.
 • Bērnu pozitīvā disciplinēšana.
 • Bērnu drošība ģimenē, sabiedrībā un izglītības iestādē.
 • Bērnu antisociālās uzvedības profilakse.
 • Konsultācijas bērniem pie psihologa, speciālā pedagoga, logopēda, pēc iepriekšēja pieraksta zvanot: 22 006 088.

Centra darbības mērķi

 • Paaugstināt sabiedrības izpratni par iekļaujošās izglītības nozīmi;
 • Veikt Liepājas Pedagoģiski medicīniskās komisijas funkcijas*;
 • Izvērtēt un ieteikt izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus;
 • Sniegt konsultatīvu atbalstu Kurzemes reģionā esošajām pašvaldību pedagoģiski medicīniskajām komisijām;
 • Organizēt un veikt metodisku un konsultatīvu bezmaksas atbalstu (logopēda, psihologa, speciālā pedagoga, sociālā pedagoga) izglītības iestādēm, vecākiem, speciālistiem un citām personām par izglītojamajam ar funkcionāliem traucējumiem atbilstošas izglītības nodrošināšanu un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem;
 • Koordinēt un veicināt sadarbību ar ģimenes ārstiem, sociālās palīdzības dienestiem, ārstnieciskajām iestādēm, sabiedriskajām organizācijām un izglītības iestādēm;
 • Izveidot vienotu datu bāzi ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju.

Informācija par Pedagoģiski medicīnisko komisiju un iesniegumu veidlapas

Centra darbinieki

Inese Stepko
Centra vadītāja

 • Organizē un pārrauga Centra darbu, radot piemērotus apstākļus Centra darbinieku pienākumu īstenošanai.
 • Nodrošina Projekta īstenošanas etapu plānā paredzēto aktivitāšu īstenošanu, precīzas un normatīvajam regulējumam atbilstošas dokumentācijas sagatavošanu, atskaišu un finanšu dokumentu laicīgu iesniegšanu Projekta vadībai.
 • Pārstāv Centru savā kompetencē esošu jautājumu risināšanā, konsultē fiziskas un juridiskās personas.

Ilze Anuze
Sekretāre

 • Izstrādā un noformē Centra dokumentus, kārto Centra lietvedības dokumentāciju, apstrādā saņemto un nosūtāmo korespondenci.
 • Reģistrē un organizē apmeklētāju pieņemšanu un telefonsarunas, pieraksta dažādus ziņojumus.
 • Papildina ar nepieciešamo informāciju jebkuru no esošajām sistēmām, reģistriem vai programmām Liepājas Pedagoģiski medicīniskās komisijas vajadzībām, sagatavo dokumentāciju no Centra datu bāzes vai reģistra.
 • Protokolē sēdes, tikšanās un sanāksmes.

Kaiva Žīmante
Speciālais pedagogs

 • Novērtē un atzīmē izglītojamā sekmes, apspriež tās ar vecākiem, izglītības iestādes pedagogu un citiem speciālistiem, kā arī sniedz speciālā pedagoga atzinumu par izpētes rezultātiem.
 • Nosaka izglītojamo atbilstību izglītības programmas apguvei, ja nepieciešams, iesakot izglītojamajam ieteicamos atbalsta pasākumus.
 • Sniedz konsultācijas izglītības iestādēm, speciālistiem, pašvaldību Pedagoģiski medicīniskām komisijām, vecākiem par speciālā pedagoga kompetencē esošajiem jautājumiem.
 • Sniedz atbalstu izglītības iestādēm, izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, individuālo izglītības plānu sagatavošanā.

Gundega Tomele
Logopēde

 • Izmantojot diagnostiskos līdzekļus un metodes, nosaka traucējuma pakāpi un sniedz logopēda atzinumu par izpētes rezultātiem.
 • Nosaka izglītojamo atbilstību izglītības programmas apguvei, tai skaitā, ja nepieciešams, iesakot izglītojamajam ieteicamos atbalsta pasākumus.
 • Sniedz konsultācijas izglītības iestādēm, speciālistiem, pašvaldību pedagoģiski medicīniskajām komisijām, vecākiem u.c. par logopēda kompetencē esošajiem jautājumiem.
 • Sniedz atbalstu izglītības iestādēm, individuālo izglītības plānu sagatavošanā, atbalsta pasākumu ieteikšanā u.c., lai veicinātu iekļaujošās izglītības atbalsta sistēmu.

Irina Jakobsone
Psiholoģe

 • Veic izglītojamo psiholoģisko izpēti un sniedz psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem.
 • Patstāvīgi veic diagnostiku, nosakot izglītojamo atbilstību izglītības programmas apguvei, tai skaitā, ja nepieciešams, iesakot izglītojamajam ieteicamos atbalsta pasākumus.
 • Sniedz konsultācijas izglītības iestādēm, speciālistiem, pašvaldību pedagoģiski medicīniskajām komisijām, vecākiem u.c. par psihologa kompetencē esošajiem jautājumiem.
 • Sniedz atbalstu izglītības iestādēm izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošanā, atbalsta pasākumu ieteikšanā.

Inga Vintere
Sociālā pedagoģe pirmsskolas izglītības iestādēs

 • Diagnosticē pirmsskolas vecuma izglītojamo uzvedības un saskarsmes traucējumu iespējamos iemeslus un sniedz konsultācijas un nepieciešamo atbalstu izglītojamam, viņa likumiskajiem pārstāvjiem un pedagogiem situācijas iespējamiem risinājumiem.
 • Sekmē pirmsskolas vecuma izglītojamo komunikācijas prasmes, prasmes risināt konfliktus, argumentējot savu viedokli un respektējot citu domas, palīdz veidot savstarpējās attiecības ar vienaudžiem, pedagogiem, ģimenes locekļiem un sabiedrību.
 • Nepieciešamības gadījumā veic individuālo darbu ar izglītojamiem, kuriem nepieciešama konkrētu prasmju un iemaņu uzlabošana.
 • Nodrošina konsultācijas vecākiem un pedagogiem, lai palīdzētu izprast pirmsskolas vecuma izglītojamā izturēšanās, pielāgošanās un izglītības apguves problēmu iemeslus.
 • Sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām un citām valsts un pašvaldību iestādēm sekmē izglītojamo un viņu ģimeņu sociālo vajadzību un tiesību aizsardzības nodrošināšanu.

Kontaktinformācija

Sekretāre
Mobilais tālrunis: 22 006 088
E-pasts: atbalsta.centrs@liepaja.edu.lv
www.liepaja.lv/izglitiba

Sociālā pedagoģe Inga Vintere
Mobilais tālrunis: 26 401 368
E-pasts: inga.vintere@liepaja.edu.lv
www.liepaja.lv/izglitiba

Adrese
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401

 • Atjaunots:
 • 20. maijs, 2021