Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Liepājas pilsētas attīstības programma 2015.–2020. gadam (nav spēkā, arhīvs)

Liepājas pilsētas attīstības programma 2015.–2020. gadam ir vietēja līmeņa vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) attīstības plānošanas dokuments, kas cieši saistīts ar Liepājas pilsētas ilgtermiņa plānošanas dokumentiem – Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam un Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu.

Liepājas pilsētas attīstības programma sastāv no galvenās, stratēģiskās daļas un pielikumiem, kas ir neatņemamas programmas daļas. Pielikumi ietver detalizētāku informāciju un ir dokumenta ieviešanas instrumenti. Pielikumos daudz izvērstākā veidā ir atspoguļotas rīcības, atbildīgie, kā arī konkrēti plānotie investīciju projekti.

Rīcību plāns dažādām pašvaldības institūcijām kalpo par pamatu ikgadējo darbības plānu izstrādei, budžeta veidošanai un citu investīciju piesaistei, lai īstenotu attīstības programmu.

Attīstības programmas ieviešanā līdzdarbojas Rīcības plānā un Investīciju plānā norādītās pašvaldības institūcijas. Attiecīgi par Attīstības programmas ieviešanas uzraudzību, novērtēšanu un dokumenta aktualizāciju ir atbildīga Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvalde.

Liepājas pilsētas attīstības programma 2015.–2020. gadam sastāv no
Stratēģiskās daļas un pielikumiem, kas ir tās neatņemamas sastāvdaļas:

Attīstības programmas 2015.–2020. gadam ikgadējie uzraudzības ziņojumi

Attīstības programmas 2015.–2020. gadam Vidusposma izvērtējums

Ar visiem augstāk minētajiem dokumentiem drukātā formātā var iepazīties:
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6.

  • Atjaunots:
  • 17. augusts, 2022