Nakts patversme

Persona bez noteiktas dzīvesvietas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā, Nakts patversmē var saņemt naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darbinieka konsultācijas.

Lai varētu izmantot Nakts patversmes iespēju, jāvēršas:

  • Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, motivētu iesniegumu un izziņu no Plaušu slimību un tuberkulozes ambulatoro pacientu aprūpes kabineta.
  • Ārpus Sociālā dienesta darba laika tiesības lemt jautājumus par personu uzņemšanu ir Nakts patversmes vadītājam.

Pēc lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu Nakts patversme ar pakalpojumu saņēmēju slēdz līgumu un vienošanos par līdzdarbības pienākumu izpildi.

Personas uzturēšanās laiks Nakts patversmē ir līdz sešdesmit dienām. Ja persona aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, termiņu var pagarināt.

Pakalpojuma saņēmējs, sākot ar 61. uzturēšanās dienu, maksā līdzdalības maksu šādā apmērā:

  • 1% dienā no iepriekšējā mēnesī gūtajiem ienākumiem, ja personas iepriekšējā mēnesī gūtie ienākumi pārsniedz 71,14 eiro,
  • 0,71 eiro dienā, ja personas iepriekšējā mēnesī gūtie ienākumi ir vienādi vai mazāki par 71,14 eiro,

Ja persona pakalpojumu kalendārā gada laikā saņem atkārtoti, līdzdalības maksa jāmaksā, sākot no pirmās uzturēšanās dienas.

Ja personas ienākumi pārsniedz 192,09 eiro mēnesī, sākot ar sesto uzturēšanās dienu jāmaksā līdzdalības maksa 1% apmērā no iepriekšējā mēneša ienākumiem.

Nakts patversmē netiek ielaistas personas alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā.

*** Pakalpojuma "Nakts patversme" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Kontakti

Nakts patversme
Adrese: Flotes ielā 7, Liepājā, LV-3405
Tālrunis: 63 485 270
www.liepaja.lv/nakts-patversme