Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņai

Noteiktām iedzīvotāju grupām reizi četros gados ir iespēja saņemt pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai mājoklī, kurā persona (ģimene) ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo.

Pabalsts tiek piešķirts mantiskā veidā. Sociālais dienests reizi mēnesī uzņēmumam, kurš uzstāda un nomaina skaitītājus, iesniedz pakalpojuma saņēmēju sarakstu un pārskaita piešķirtā pabalsta summu par ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu vai nomaiņu.

Pabalstu var saņemt:

 • ģimene, kuras audzina četrus vai vairāk bērnus,
 • daudzbērnu ģimene, kurā vecāks viens audzina bērnus,
 • ģimene, kura audzina bērnu ar invaliditāti,
 • ģimene, kura audzina aizbildnībā esošu bērnu,
 • ģimene, kura audzina bērnu un vienam vai abiem vecākiem ir noteikta II invaliditātes grupa,
 • persona, kurai noteikta I invaliditātes grupa,
 • atsevišķi dzīvojoša persona, kurai noteikta II invaliditātes grupa,
 • nestrādājoša politiski represēta persona, kura sasniegusi valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu,
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks,
 • atsevišķi dzīvojoša valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu sasnieguša persona, kurai noteikts trūcīgas personas statuss,
 • valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu sasnieguša persona, kurai nav likumīgo apgādnieku un kura saņem Sociālā dienesta biroja "Aprūpe mājās" sniegto aprūpes mājās pakalpojumu,
 • atsevišķi dzīvojoša 80 gadu vecumu sasnieguša persona.

Pabalsta saņemšana

Lai saņemtu pabalstu, personai Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļā jāiesniedz iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte). Iesniegumam, atbilstoši pabalsta pieprasītāja grupai, jāpievieno:

 • izziņa no mācību iestādes, kas apliecina, ka ģimenē dzīvojošā pilngadīgā persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību,
 • bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu kopiju (uzrādot oriģinālu),
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu).

Saņemt informāciju un konsultāciju jautājumos, kas saistīti ar sociālo palīdzību, kā arī iesniegt dokumentus var:

 • Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļā, E. Veidenbauma ielā 3 (101. kabinets). Tālrunis: 63 489 647,
 • Sociālā dienesta filiālē, Ģ. Baloža ielā 1 (1. kabinetā). Tālrunis: 63 456 185,
 • Sociālā dienesta filiālē, Krūmu ielā 41/43. Tālrunis: 63 426 044.

Pabalsta piešķiršanas kārtību ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 8 “Par pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai”.

*** Pakalpojuma "Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņai "apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv