Ēkām ar kultūras pieminekļa statusu

2. Atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai

Liepājas pašvaldība izstrādājusi līdzfinansējuma programmu, lai atbalstītu iedzīvotājus, kuri ir valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki pilsētas vēsturiskā centrā, lai īpašnieki varētu pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu izmaksām, kas saistītas ar kultūras pieminekļa un tā dekoratīvo un funkcionālo būvdetaļu izpēti, restaurāciju, konservāciju un būvdarbiem.

Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 14. aprīlī. Lasīt vairāk.

Pieejamais līdzfinansējums 2021. gadam ir 50 000 EUR.

Ēkas Liepājā, kurām ir valsts aizsardzībā esoša kultūras pieminekļa statuss:

 • Valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu saraksts
 • Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr. 7436) teritorijā esošu ēku adrešu saraksts
 • Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr.7436) teritorijā esošu ēku karte

Projektu konkursa nosacījumi

Projekta iesniedzējs var būt fiziska vai juridiska persona, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopība, kas ir kultūras pieminekļa īpašnieks.

Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu atbilstoši apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem.

Aizpildītai projekta pieteikuma veidlapai ir jāpievieno:

 • īpašuma tiesību uz kultūras pieminekli apliecinoša dokumenta kopija,
 • daudzdzīvokļu ēkām – dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kurā dzīvokļu īpašnieki ir vienojušies par līdzdalību līdzfinansējuma konkursā un plānotajām izmaksām; par to, kā kultūras piemineklis pēc restaurācijas vai konservācijas darbiem būs pieejams sabiedrības apskatei, kā arī norādīta persona, kura būs tiesīga iesniegt projekta iesniegumu un ar pašvaldību slēgt līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

Plānoto izmaksu aprēķins jāsaskaņo ar pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” būvtehniķi Juri Jākobsonu (Uliha ielā 44). Kontaktinformācija: zvanīt pa tālruni 29 148 047.

Kārtība, kādā kultūras piemineklis būs pieejams sabiedrības apskatei, jāsaskaņo ar Liepājas Būvvaldes kultūras pieminekļu inspektori Ilzi Bernāti, papildu informācijai zvanīt pa tālruni 63 404 419.

Projekta pieteikumu var iesniegt:

 • klātienē Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6,
 • nosūtot uz adresi: Liepājas pilsētas dome, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401.

Līdzfinansējumu var saņemt īpašumi bez nekustamā īpašuma nodokļa parāda.

Par atbalstāmām izmaksām līdzfinansējuma konkursā uzskata

 1. Kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas vai konservācijas dokumentu izstrādi un autoruzraudzības izmaksas,
 2. Kultūras pieminekļa ēkas oriģinālo logu un durvju, kā arī dekoratīvo un funkcionālo būvdetaļu kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanas, restaurācijas vai analogu izstrādājumu iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas,
 3. Kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas vai konservācijas būvdarbu izmaksas,
 4. Kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas un konservācijas būvuzraudzības veikšanas izmaksas, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs,
 5. Nodokļu un nodevu maksājumus, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja projekta iesniedzējs tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos tiesību aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību.

Līdzfinansējumu piešķir šādā apmērā

 1. Kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas un konservācijas būvuzraudzības veikšanai, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs – 100% apmērā,
 2. Kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas būvprojekta dokumentu izstrādei un autoruzraudzībai – 75% apmērā, bet ne vairāk kā 2 000 eiro,
 3. Kultūras pieminekļa vai tā daļas konservācijas būvprojekta dokumenta izstrādei un autoruzraudzībai – 30% apmērā, bet ne vairāk kā 200 eiro,
 4. Kultūras pieminekļa oriģinālo logu un durvju, kā arī dekoratīvo un funkcionālo būvdetaļu kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanai – 50% apmērā, bet ne vairāk kā 200 eiro,
 5. Kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas būvdarbiem – 75% apmērā, bet ne vairāk kā 20 000 eiro,
 6. Kultūras pieminekļa vai tā daļas konservācijas būvdarbiem – 30% apmērā, bet ne vairāk kā 2 000 eiro,
 7. Kultūras pieminekļa oriģinālo logu un durvju, kā arī dekoratīvo un funkcionālo būvdetaļu restaurācijai vai analogu izstrādājumu iegādei, piegādei un uzstādīšanai – 50% apmērā, bet ne vairāk kā 2 000 eiro.

Projektu izvērtēšanas un īstenošanas kārtība

 1. Pēc projektu pieteikumu pieņemšanas termiņa beigām Liepājas pilsētas Būvvaldes izveidota komisija iesniegumus pārbauda un vērtē to iesniegšanas secībā un lemj par līdzfinansējuma piešķiršanu.
 2. Komisija pieejamā pašvaldības budžeta finansējuma apmēra ietvaros piešķir līdzfinansējumu, priekšroku dodot projektu iesniegumiem, kuri izvērtēšanā saņēmuši lielāko punktu skaitu.
 3. Pēc lēmuma pieņemšanas komisija informē projekta pieteikumu iesniedzējus par konkursa rezultātiem personiski, kā arī informāciju par konkursa rezultātiem ievieto pašvaldības mājaslapā.
 4. Ar atbalstīto projektu pieteikumu iesniedzējiem Būvvalde slēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

Projektu konkursa norisi un līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nosaka Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 13 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai".

Jautājumiem un konsultācijām

Ilze Bernāte
Pieminekļu aizsardzības inspektore
Liepājas pilsētas būvvalde
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja
E-pasts: ilze.bernate@liepaja.lv
Tālrunis: 63 404 419

 • Atjaunots:
 • 15. aprīlis, 2021