Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Izmēģinājumprojekts "Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem"

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 5. jūlijs, 2022
  • 14. oktobris, 2022

  Izmēģinājumprojekts “Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem” tiek īstenots Eiropas Savienības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4.pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” projekta “Dažādības veicināšana” (Nr.9.1.4.4./16/I/001) ietvaros.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Izmēģinājumprojekta nosaukums

  “Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem” projekta “Dažādības veicināšana” (Nr.9.1.4.4./16/I/001) ietvaros

  Projektu īsteno

  Sabiedrības Integrācijas fonds

  Projekta sadarbības partneri

  Izmēģinājumprojekts atbalsta pasākumu sniegšanai bezpajumtniekiem tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām (Rīgas, Liepājas un Valmieras valstspilsētu pašvaldības).

  Projekta īstenošanas termiņš

   No 2022. gada 1. augusta līdz 2023. gada 15. decembrim.

  Atbalsta pasākumu īstenošanas laiks

  No 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. augustam.

  Projekta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums

  Projekta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 8 675 552 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 7 374 219 euro un valsts budžeta finansējums - 1 301 333 euro.

  Projekta mērķis

  Veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību.

  Projekta aktivitātes un darbības mērķa sasniegšanai

  • Liepājas pašvaldība piešķirs pašvaldības dzīvokļus vismaz 10 cerīgāko bezpajumtnieku izmitināšanai un aprīkos tos ar pašu nepieciešamāko ikdienas dzīvei;
  • Projekta ietvaros piešķirto kompensāciju katram bezpajumtniekam pašvaldība primāri izmanto aktuālo ar mājokļa labiekārtošanu (t.i., remonta darbu veikšanu, mēbeļu un citu sadzīves priekšmetu iegādes, apdrošināšanas u.tml.) saistīto izdevumu un īres/ komunālo segšanai;
  • Mājokļa pieejamība mērķa grupas personām tiek nodrošināta Atbalsta pasākumu īstenošanas laikā - no 2022.gada 1.septembra līdz 2023. gada augustam.
  • Izmēģinājumprojekta ietvaros tiks meklēti jauni, kompleksi un katras personas individuālajām vajadzībām pielāgoti risinājumi, kas sniegtu bezpajumtniekiem tādu atbalstu, kas motivē un nodrošina saskarsmes un dzīves prasmju attīstību, atkarību mazināšanu, nodarbinātības veicināšanu, mājokļa saglabāšanu u.c.
  • Balstoties uz bezpajumtnieku identificētajām vajadzībām, tiks izstrādāts atbalsta pakalpojuma apraksts un pilotēta atbalsta pasākumu nodrošināšana (no 12 līdz 15 mēnešiem) bezpajumtniekiem, piemēram, speciālistu konsultācijas (sociālā darbinieka, psihiatra, narkologa, jurista u.c.), sociālo prasmju atjaunošanas konsultācijas un psihologa konsultācijas, veselības uzlabošanas un higiēnas pasākumi, informatīvi izglītojoši pasākumi papildus mājokļa pieejamības nodrošināšanai u.c.
  • Izmēģinājumrojekta ietvaros tiek veikta mērķa grupas – personu, kuras pakļautas sociālās atstumtības riskam – bezpajumtnieki – specifisko vajadzību identificēšana un analīze, t.sk. ņemot vērā ārvalstu (piemēram, Somijas, Dānijas, Polijas, Lietuvas un Igaunijas) labo praksi un pieredzi
  • Tiks izglītota un informēta sabiedrība.

  Projekta sasniedzamie rezultāti

  Projekta ietvaros līdz 2023. gada beigām plānots bezpajumtniekiem nodrošinot plašāku, individuālajām vajadzībām pielāgotu atbalstu, t.sk. mājokļa nodrošināšanu, kā arī paaugstinot viņu vēlmi un iespēju socializēties un mazinot ilgstošas bezpajumtniecības risku.

  Kontaktpersona

  Andris Kāposts
  Sociālā dienesta Sociālo projektu daļas vadītājs
  Tālrunis: 63 489 685
  E-pasts: andris.kaposts@liepaja.lv