Veselības aprūpes pabalsts

Veselības aprūpes pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts, kas paredzēts ar veselības aprūpi saistīto izdevumu daļējai segšanai atsevišķām iedzīvotāju grupām.

Veselības aprūpes pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā pēc veselības aprūpes pakalpojumu, medikamentu vai briļļu iegādes izdevumus apliecinošo dokumentu iesniegšanas, kas izsniegti attiecīgajā kalendārajā gadā.

Veselības aprūpes pabalstu piešķir personai (ģimenei), kura deklarēta Liepājas pilsētā, pabalsta piešķiršanas apmērs ir ne vairāk par 75 eiro vienai personai un ne vairāk par 145 eiro ģimenei.

Veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt:

 • personai, kurai noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss,
 • personai, kurai noteikts maznodrošinātas ģimenes statuss un persona viena audzina trīs un vairāk bērnus,
 • nestrādājošai personai ar invaliditāti, kura nav sasniegusi valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu un kurai noteikts maznodrošinātas personas statuss,
 • atsevišķi dzīvojošai personai, kura ir sasniegusi valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu un kurai noteikts maznodrošinātas personas statuss,
 • kopā dzīvojošām valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu sasniegušām personām, kurām noteikts maznodrošinātas personas statuss,
 • nestrādājošai politiski represētai personai,
 • ģimenei, kurā kopā dzīvo valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu sasniegušas personas un nestrādājošas personas ar invaliditāti, un kurai noteikts maznodrošinātas ģimenes statuss,
 • ģimenei, kura audzina aizbildnībā esošu bērnu un kuras pilngadīgie locekļi ir valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu sasniegušas personas vai nestrādājošas personas ar invaliditāti, un kurai noteikts maznodrošinātas ģimenes statuss.

Veselības aprūpes pabalsta saņemšanai jāvēršas Sociālajā dienestā un:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte),
 • jāiesniedz iesniegums, kuru parakstot, pabalsta pieprasītājs dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni (personu),
 • jāiesniedz ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegts izraksts no medicīniskās kartes, kas apliecina veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamību,
 • jāiesniedz veselības aprūpes pakalpojuma, medikamentu vai briļļu iegādes izdevumu apliecinošu dokumentu (kases čeks, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķins) kopijas, uzrādot oriģinālus, kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, medikamentu vai pakalpojuma nosaukums un cena,
 • jāuzrāda Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņu vai lēmumu, ja pabalstu pieprasa persona ar invaliditāti,
 • jāuzrāda politiski represētās personas apliecību, ja pabalstu pieprasa politiski represēta persona.

Veselības aprūpes pabalsta piešķiršanas kārtību nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.45 “Par veselības aprūpes pabalstu”.

*** Pakalpojuma "Veselības aprūpes pabalsts" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv