Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Veselības aprūpes pabalsts

Veselības aprūpes pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts, kas paredzēts ar veselības aprūpi saistīto izdevumu daļējai segšanai atsevišķām iedzīvotāju grupām.

Veselības aprūpes pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā pēc veselības aprūpes pakalpojumu, medikamentu vai briļļu iegādes izdevumus apliecinošo dokumentu iesniegšanas, kas izsniegti attiecīgajā kalendārajā gadā.

Veselības aprūpes pabalstu piešķir personai (ģimenei), kura deklarēta Liepājas pilsētā, pabalsta piešķiršanas apmērs ir ne vairāk par 75 eiro vienai personai un ne vairāk par 145 eiro ģimenei (pabalsta apmērs vienas personas mājsaimniecībai, kurā ir valsts vecuma pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona ar invaliditāti un kura saimnieko atsevišķi, ir līdz 150 eiro , un ne vairāk kā 300 eiro vairāku personu mājsaimniecībai, kurā visas personas ir valsts vecuma pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar invaliditāti, un šo personu aizgādībā vai aizbildnībā ir bērni).

Veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt:

 • normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;
 • ir politiski represēta persona.

Veselības aprūpes pabalsts ir paredzēts šādu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu daļējai segšanai:

 • par zobu labošanu, protezēšanu, zobu higiēnas pakalpojumu;
 • par medikamentu iegādi;
 • par pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu par veselības aprūpes pakalpojumu pie ģimenes ārsta, ārsta speciālista vai sertificētā ārstniecības iestādē;
 • par konsultācijām un ārstēšanu pie ārsta speciālista;
 • par optisko redzes korekcijas līdzekļu (brilles) iegādi ar ārsta speciālista nosūtījumu vai briļļu recepti.

Veselības aprūpes pabalsta saņemšanai persona Sociālajā dienestā:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokumentu (pase vai ID karte);
 • uzrāda politiski represētās personas apliecību, ja pabalstu pieprasa politiski represēta persona;
 • jāiesniedz iesniegums, kuru parakstot, pabalsta pieprasītājs dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par personu (ģimeni), kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai;
 • iesniedz veselības aprūpes pakalpojuma, medikamentu vai briļļu iegādes izdevumus apliecinošus dokumentus (kases čeks, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķins) vai dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, medikamentu vai pakalpojuma nosaukums un cena.

Veselības aprūpes pabalsta piešķiršanas kārtību nosaka: Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 "Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem un materiālo palīdzību Liepājas valstspilsētas pašvaldībā".

*** Pakalpojuma "Veselības aprūpes pabalsts" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Atjaunots:
 • 15. novembris, 2021