Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Zemākā līmeņa nakts patversme

Zemākā līmeņa nakts patversmes pakalpojums ir īslaicīgs sociālais pakalpojums, kas nodrošina personai naktsmītni un personīgās higiēnas iespējas.

Pakalpojumu ir tiesības saņemt personai bez noteiktas dzīvesvietas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā un persona nespēj sevi nodrošināt ar pajumti.

Pakalpojuma pieprasītājs patversmē uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Persona, kura zemākā līmeņa nakts patversmes pakalpojumu vēlas saņemt atkārtoti, iesniedz izziņu no Plaušu slimību un tuberkulozes ambulatoro pacientu aprūpes kabineta, kas izsniegta ne agrāk kā gadu no pakalpojuma pieprasīšanas dienas.

Kontakti

Zemākā līmeņa nakts patversme
Adrese: Flotes ielā 7, Liepājā, LV-3405
Tālrunis: 63 485 270

*** Pakalpojuma "Zemākā līmeņa nakts patversme" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv