2019. gada 13. jūnija Liepājas pilsētas domes sēdes darba kārtība12. jūnijs, 2019Pašvaldība

  Norises laiks: 2019. gada 13. jūnijs, plkst. 11.00
  Norises vieta: Liepājā, Rožu ielā 6, 226. telpā

  Darba kārtība

  1. Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2018. gada publisko pārskatu.
  2. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2018. gada publisko pārskatu.
  3. Par projektu "Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza ielā, Liepājā".
  4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016. gada 13. oktobra lēmumā Nr. 352 "Par projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija"".
  5. Par kapitāla piesaisti sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA".
  6. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā.
  7. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS ŪDENS".
  8. Par pašvaldības iestādes "Liepājas bērnu un jaunatnes centrs" nolikumu.
  9. Par nolikuma par atbalstu Liepājas pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu metodiskā darba kvalitātes uzlabošanai apstiprināšanu.
  10. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019. gada 1. marta lēmumā Nr. 95 "Par Liepājas pilsētas 12.vidusskolas un Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas apvienošanu".
  11. Par atbrīvošanu no amata. 
  12. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017. gada 14. septembra lēmumā Nr. 358 "Par Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksu".
  13. Par atļauju pieņemt dāvinājumu. 
  14. Par atļauju pieņemt dāvinājumu.
  15. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas bāriņtiesa" nolikumu.
  16. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016. gada 15. septembra lēmumā Nr. 306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju".
  17. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 33 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019. gadam".
  18. Par zemesgabala, Dūņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Dūņu ielā 3, daļas, nomas līguma izbeigšanu.
  19. Par zemesgabala Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas nomas līgumu termiņu pagarināšanu.
  20. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 13A nomas līguma pārjaunošanu un nomas termiņa pagarināšanu.
  21. Par zemesgabala ar nosaukumu "Brīvības iela 164A" daļas iznomāšanu.
  22. Par zemesgabala Ķieģeļu ielā 31, Liepājā, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu.
  23. Par zemesgabalu daļu nomas līgumu termiņu pagarināšanu.
  24. Par zemesgabalu Teodora ielā 3 un Teodora ielā 5 nodošanu lietošanā.
  25. Par ēkas Brīvības ielā 69 nodošanu lietošanā.
  26. Par dzīvojamās mājas Indriķa ielā 4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
  27. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 24-9 atsavināšanu.
  28. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-68 nosacīto cenu.
  29. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-27 nosacīto cenu.
  30. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-3N izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  31. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5 izsoli.
  32. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6 izsoli.
  33. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N izsoli.