2020. gada 17. septembra Liepājas pilsētas domes sēdes darba kārtība16. septembris, 2020Pašvaldība

  Norises laiks: 2020. gada 17. septembris plkst. 12.00.
  Norises vieta: sēde notiks gan klātienē, gan tiešsaistē.

  Darba kārtība

  1. Par projektu "Tehnoloģiskās inovācijas publiskās drošības uzlabošanai".
  2. Par projektu “Krasta nostiprinājumu izbūve gar Baltijas jūras krastu”.
  3. Par mantisko ieguldījumu.
  4. Par vienotu reģionālā un pilsētas nozīmes maršruta abonementa biļetes izveidi.
  5. Par grozījumiem saistošajos noteikumos.
  6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012. gada 30. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 "Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs".
  7. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018. gada 18. janvāra nolikumā Nr. 2 "Liepājas 8. vidusskolas nolikums".
  8. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016. gada 19. maija nolikumā Nr. 11 "Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas nolikums".
  9. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018. gada 13. septembra nolikumā Nr. 37 "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Gulbītis” nolikums".
  10. Par grozījumiem atsevišķu Liepājas pilsētas domes komisiju sastāvos.
  11. Par Liepājas pilsētas Vēlēšanu komisijas locekļa aizstāšanu.
  12. Par atteikumu spēļu zāles atvēršanai.
  13. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu.
  14. Par zemesgabala Labraga ielā 11 iznomāšanu.
  15. Par zemesgabala Turaidas ielā 10A, blakus nekustamajiem īpašumiem Turaidas 10 un 12, daļas iznomāšanu.
  16. Par zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamo daļu zemes nomas līguma pārjaunošanu.
  17. Par zemesgabala Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas nomas līgumu termiņu pagarināšanu.
  18. Par zemesgabala Miltu ielā 3 nomas līguma izbeigšanu.
  19. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 39 atsavināšanu.
  20. Par apbūvēta zemesgabala Ķieģeļu ielā 35A nodošanu atsavināšanai.
  21. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Kuldīgas ielā 26A atsavināšanu.
  22. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Miltu ielā 3 atsavināšanu.
  23. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Šaurā ielā 6 atsavināšanu.
  24. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-50 atsavināšanu.
  25. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-37 atsavināšanu.
  26. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-24 atsavināšanu.
  27. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 3-9 atsavināšanu.
  28. Par dzīvokļa īpašuma Mežu ielā 53-72 atsavināšanu.
  29. Par dzīvokļa īpašuma Ugāles ielā 7-10 atsavināšanu.
  30. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11-33 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  31. Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 39 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  32. Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 3-32 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  33. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-65 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  34. Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-95 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  35. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 7-62 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  36. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 7-74 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  37. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 8-63 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  38. Par nekustamā īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 16A atkārtotu izsoli.