2021. gada 14. oktobra Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēde13. oktobris, 2021Pašvaldība

  Norises laiks: 2021. gada 14. oktobris, plkst. 12.00.
  Norises vieta: Rožu ielā 6, 226. telpā, Liepājā.

  Domes sēde tiešraidē tiks translēta Liepājas pilsētas Youtube kontā.

  Darba kārtība

  1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020. gadam pielikumā Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.–2020. gadam" par 2021. gadu (programma spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai).
  2. Par grozījumiem SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” nomas maksas cenrādī.
  3. Par maksas pakalpojumu cenrādi ēku kompleksā Kungu ielā 24, Liepājā.
  4. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā.
  5. Par Bērnu atbalsta centru “Dzintari”.
  6. Par Sociālā dienesta lēmumu.
  7. Par pastāvīgo komiteju pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem.
  8. Par Liepājas valstspilsētas Vēlēšanu komisijas nolikumu.
  9. Par grozījumiem 2020. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2021. gadam".
  10. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu.
  11. Par kustamās mantas atsavināšanu.
  12. Par nekustamo īpašumu Krūmu ielā 32-34, Liepājā.
  13. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu - būvi Cīravas ielā 20A, Liepājā.
  14. Par nomas tiesību izsoli Pilsētas kapsētu teritorijās.
  15. Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā, blakus nekustamajam īpašumam Katedrāles ielā 11, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
  16. Par zemesgabala Ventspils ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ventspils ielā 50B, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
  17. Par zemesgabalu Riepu ielā 12A daļas un Riepu ielā 14A daļas nomas līgumu termiņu pagarināšanu.
  18. Par zemesgabala Zirņu ielā 3 iznomāšanu.
  19. Par grozījumu 2004.gada 2.septembra lēmumā Nr.398 " Par zemesgabalu DARBNĪCU IELĀ 19”.
  20. Par grozījumu 2012.gada 5.jūlija lēmumā Nr.212 "Par zemesgabala Kazdangas ielā 33 iznomāšanu".
  21. Par dzīvokļa īpašuma Cukura ielā 5-32 atsavināšanu.
  22. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 95-27 atsavināšanu.
  23. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 8A-22 atsavināšanu.
  24. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215-1 izsoli.
  25. Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5-6 izsoli.
  26. Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-3A izsoli.
  27. Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-7 izsoli.
  28. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 43-11 izsoli.
  29. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 45-2 izsoli.
  30. Par nekustamā īpašuma Graudu ielā 43-86N atkārtotu izsoli.