2021. gada 16. septembra Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēde15. septembris, 2021Pašvaldība

  Norises laiks: 2021. gada 16. septembris, plkst. 12.00.
  Norises vieta: Rožu ielā 6, 226. telpā, Liepājā.

  Domes sēde tiešraidē tiks translēta Liepājas pilsētas Youtube kontā.

  Darba kārtība

  1. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu (spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai).
  2. Par grozījumiem 2017.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.17 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā".
  3. Par grozījumu saistošajos noteikumos.
  4. Par stipendijām atbalstāmajām specialitātēm.
  5. Par vienošanos par grozījumiem Sadarbības līgumā Nr. SAD/JIC 2018/057/JI.
  6. Par līguma noslēgšanu ar valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija".
  7. Par starpresoru vienošanos ar LSEZ.
  8. Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa atkārtotu iecelšanu.
  9. Par pastāvīgo komiteju pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem.
  10. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu.
  11. Par Liepājas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas klašu saraksta apstiprināšanu.
  12. Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
  13. Par grozījumu 2021.gada 18.marta lēmumā Nr.97/3.
  14. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D1) daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  15. Par zemesgabala Brīvostas ielā daļas nomu.
  16. Par zemesgabala Parka ielā, blakus nekustamajiem īpašumiem Ezermalas ielā 1 un 1A, daļu nomu.
  17. Par zemesgabala Ventspils ielā 36 nomas maksas samazinājumu.
  18. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-56 atsavināšanu.
  19. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-46 atsavināšanu.
  20. Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 7-34 atsavināšanu.
  21. Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20-43 atsavināšanu.
  22. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-22 atsavināšanu.
  23. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-34 atsavināšanu.
  24. Par kopīpašuma domājamo daļu Bernātu ielā 3 atsavināšanu.
  25. Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3-61 nosacīto cenu.
  26. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-15 nosacīto cenu.
  27. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-51 nosacīto cenu.
  28. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 11-34 nosacīto cenu.
  29. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-22 nosacīto cenu.
  30. Par dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 33-2 nosacīto cenu.
  31. Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 80-24 nosacīto cenu.
  32. Par dzīvokļa īpašuma Rojas ielā 7-90 nosacīto cenu.
  33. Par dzīvokļa īpašuma Šaurajā ielā 2-3 nosacīto cenu.
  34. Par dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 39/41-5 nosacīto cenu.
  35. Par dzīvokļa īpašuma Vānes ielā 9-44 nosacīto cenu.
  36. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-10 nosacīto cenu.
  37. Par nekustamā īpašuma Vecajā ostmalā 56 atkārtotu izsoli.