Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aprūpe mājās

Lai varētu nodrošināt personu pamatvajadzību apmierināšanu un dzīves kvalitātes nepazemināšanos, ja persona objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, izveidots pakalpojums – aprūpe mājās.

Aprūpes mājās pakalpojumu dzīvesvietā var saņemt pilngadīga persona ar funkcionāliem traucējumiem, kura objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt savas pašaprūpes un aprūpes vajadzības un kura dzīvo viena vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi.

Pakalpojums, atbilstoši Sociālā dienesta veiktajam personas vajadzību izvērtējumam, tiek nodrošināts trīs līmeņos:

 • pirmais aprūpes līmenis – līdz 4 stundām nedēļā;
 • otrais aprūpes līmenis – līdz 6 stundām nedēļā;
 • trešais aprūpes līmenis – līdz 12 stundām nedēļā.

Ja personas funkcionālais stāvoklis ir mainīgs vai pastāv iespēja nonākt bezpalīdzīgā stāvoklī, atbilstoši sociālā darba speciālista izvērtējumam, aprūpes mājās pakalpojumu var nodrošināt arī pēc "drošības pogas" izsaukuma (ietver nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī pēc vajadzības).

Nosakot samaksu par pakalpojumu, Sociālais dienests:

 • novērtē personas maksātspēju, aizpildot normatīvajā aktā par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu noteikto iztikas līdzekļu deklarācijas daļu par personas ienākumiem, t.sk. vērtē personas iespēju maksāt par pakalpojumu no pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana;
 • nevērtē personas apgādnieka ienākumus, lai noteiktu apgādnieka pienākumu maksāt par pakalpojumu;
 • vērtē uztura līgumā noteikto uztura apjomu, ja persona noslēgusi uztura līgumu.

Persona par saņemto pakalpojumu maksā atbilstoši noslēgtajam līgumam starp personu, sociālā pakalpojuma sniedzēju un Sociālo dienestu, ievērojot šādus nosacījumus:

 • pēc pakalpojuma samaksas personas rīcībā esošie līdzekļi, ieskaitot pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, nedrīkst būt mazāki par normatīvajā aktā noteikto maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni pašvaldībā.
 • ja personas ienākumi pirms pakalpojuma samaksas ir augstāki par pašvaldībā noteikto maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, bet persona nevar samaksāt pilnu pakalpojuma maksu, tad jāmaksā daļu no pakalpojuma maksas – starpību starp personas ienākumu līmeni, ieskaitot pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, un normatīvajā aktā noteikto maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni pašvaldībā. Pārējo pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai sedz Sociālais dienests, nepārsniedzot kārtējā gada pašvaldības budžeta ietvaros šim mērķim paredzētos finanšu līdzekļus.

Pakalpojumu var saņemt

 • persona, kura vecuma vai garīga, vai fiziska rakstura traucējuma dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, un kurai nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo aprūpi,
 • persona, kurai slimības vai atveseļošanās laikā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, un kurai nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ (darbs, veselības stāvoklis utt.) nespēj sniegt nepieciešamo aprūpi,
 • bērns ar invaliditāti, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ (darbs, veselības stāvoklis utt.) nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi,
 • persona ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ (darbs, veselības stāvoklis utt.) nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi.

Pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem personai piešķir, ja tā nav noslēgusi uztura līgumu un ja:

 • personas, kurai nav likumīgo apgādnieku, ienākumi mēnesī nepārsniedz 390 eiro,
 • personas un ar viņu kopā dzīvojošo ģimenes locekļu, kuri nevar nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības vai nodarbinātības dēļ, ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 370 eiro.

Iesniegumu Sociālajā dienestā personas vārdā var iesniegt arī personas likumīgais pārstāvis. Informējot Sociālo dienestu, sociālais darbinieks iesniegumu pieņems personas dzīvesvietā.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai vai personas likumīgajam pārstāvim, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte). Iesniegumam jāpievieno:

 1. Ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcija slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību.
 2. Psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu, ja aprūpe mājās pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīga rakstura traucējumiem (noteikta veidlapa).
 3. Invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopija, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti.

Kontaktinformācija

Sociālā dienesta struktūrvienība – birojs “Aprūpe mājās”
Adrese: Klaipēdas iela 96a, 1. stāvs
Kontakttālrunis: 63 432 251

Biroja darba laiks

Pirmdienās, otrdienās un trešdienās no 8.00–16.30
Ceturtdienās no 8.00–18.00
Piektdienās no 8.00–15.00

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki

Pirmdienās no 13.30–16.30
Otrdienās no 9.00–12.00
Ceturtdienās no 15.00–18.00
Piektdienās no 13.00–15.00

Pakalpojuma piešķiršanas kārtību nosaka: Ministru kabineta noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu" un Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”.

*** Pakalpojuma "Aprūpe mājās" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Atjaunots:
 • 4. aprīlis, 2024