Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Atļauj cirst divus kokus Sakņu ielā7. oktobris, 2021Paziņojumi

  Kļava
  1 no 2Ciršanai paredzētais koks - parastā kļava
  Apse
  2 no 2Ciršanai paredzētais koks - apse

  Apstādījumu uzraudzības komisija (AUK) atbalstījusi divu koku (vienas parastās kļavas un vienas apses ), kas aug Sakņu ielas sarkano līniju robežās, nociršanu.

  AUK lēmumu pieņēmusi pēc koku ciršanas publiskās apspriešanas. Publiskā apspriešana notika sakarā ar LPPI Komunālā pārvaldes izstrādāto būvniecības ieceri “Sakņu ielas pārbūvei posmā no Lapu līdz Ziedu ielai, Liepājā”.

  Komunālā pārvalde bija vērsusies AUK ar iesniegumu atļaut nocirst kopumā trīs kokus, kas traucē ieceres risinājumu īstenošanu.

  Sakņu ielas posmā pie bērnudārza “Prātnieks” ir paredzēts izbūvēt ielas brauktuvi, autostāvvietas un ietvi. Gar ietvi projektēti dekoratīvo krūmu stādījumi. Projekta teritorijā tiek saglabāti seši šeit augoši lieli koki.

  AUK, apskatot situāciju dabā un izvērtējot minētā iesnieguma atbilstību normatīvajam regulējumam, konstatējusi, ka viens no šeit ciršanai paredzētajiem kokiem - parastā kļava (stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1 m) - ir daļēji zaudējis dzīvotspēju. Kokā iemetusies trupe, tas ir kalstošs, līdz ar to AUK devusi atļauju kļavu nocirst, neuzklausot sabiedrības viedokli.

  Savukārt otra parastā kļava un trešais koks, apse, ir bez redzamām bojājumu pazīmēm un veseli.

  AUK ir ņēmusi vērā būvniecības ieceres sabiedrisko nozīmīgumu, kā arī, lai veicinātu sabiedrības informētību un izpratni par nepieciešamību nocirst būvprojekta skartajā teritorijā augošos divus veselos kokus, lēma par tiem rīkot publisko apspriešanu un uzklausīt sabiedrības viedokli.

  Publiskajā apspriešanā, kas notika no 14. līdz 23.septembrim, viedokli kopumā izteikuši trīs respondenti, no kuriem viens atbalsta un divi neatbalsta plānoto koku nociršanu. Viens respondents ir izrādījis interesi par koku nozāģēšanas publisko apspriešanu, taču nav izteicis savu viedokli publiski.

  Izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus, koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā, kā arī to atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem, AUK atzinusi, ka apspriestie koki nav īpaši izcili sugu indivīdi, šo koku sugas ir plaši izplatītas un tāpēc konceptuāli atbalstījusi to nociršanu.

  Parastā kļavas un apses ciršanu Sakņu ielā atļauts veikt, ja būvatļaujā būs izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

  Informāciju sagatavoja

  Aigars Štāls
  Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists
  Tālrunis: 26 444 290
  E-pasts: aigars.stals@liepaja.lv