Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Attīstības plānošanas dokumentu apspriešana

Liepājas pilsētas pašvaldībai ir pienākums izstrādāt ilgtermiņa un īstermiņa attīstības plānošanas dokumentus un nodrošināt to ieviešanu un uzraudzību.

Plānošanas dokumentu un to grozījumu izstrādē var līdzdarboties arī iedzīvotāji, piedaloties sabiedriskajās apspriedēs, iesaistoties darba grupās, vai arī dokumenta izstrādes laikā par to izsakot rakstveida vai mutvārdu viedokli.

Informācija par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu un iedzīvotāju līdzdarbības iespējām tiek publicēta pašvaldības mājaslapā. Paziņojumā ir iekļauta informācija par publiskās apspriešanas kārtību, vietu un termiņiem, kur un kad var iepazīties ar attīstības plānošanas dokumentiem un iesniegt rakstveida priekšlikumus un atsauksmes.

Ir divu veidu apspriešanas formas, kurā tiek iesaistīti iedzīvotāji: publiskā apspriešana un sabiedriskā apspriešana.

1. Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana ir normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laika periods, kā ietvaros iedzīvotāji var sniegt savus iebildumus, priekšlikumus vai piedalīties citās noteiktajās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs, piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās.

Pašvaldība, organizējot publisko apspriešanu:

 • nosaka apspriešanas laiku ne īsāku par 30 dienām, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādāk,
 • nodrošina apspriežamo dokumentu publisku pieejamību,
 • norāda institūciju vai, ja nepieciešams, amatpersonu, kurai iesniedzami viedokļi,
 • nodrošina, ka visa ar sabiedrisko apspriedi saistītā informācija ir pieejama pašvaldības mājaslapā,
 • nodrošina, ka ne vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas beigām tās kopsavilkumu un dalībnieku sarakstu ievieto pašvaldības mājas lapā.

2. Sabiedriskā apspriešana

Sabiedriskā apspriede ir sanāksme, kurās aicināti piedalīties iedzīvotāji un sniegt savus iebildumus un priekšlikumus par aktualizēto jautājumu.

Pašvaldība, organizējot sabiedrisko apspriedi:

 • informē par sanāksmes vietu un laiku ne mazāk kā 14 dienas iepriekš,
 • nodrošina sanāksmes pieejamību personām ar īpašām vajadzībām,
 • nodrošina apspriežamo dokumentu publisku pieejamību,
 • norāda amatpersonu, kura ir atbildīga par sabiedriskās apspriedes organizēšanu,
 • nodrošina, ka visa ar sabiedrisko apspriedi saistītā informācija ir pieejama pašvaldības mājaslapā.

Ja pašvaldība pēc publiskās apspriešanas procesa veic būtiskas izmaiņas attīstības plānošanas dokumentu projektos, tā nodrošina atkārtotu publisko apspriešanu, kas ilgst ne mazāk kā trīs nedēļas.

Sabiedrības līdzdalības kārtību plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas procesā nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

 • Atjaunots:
 • 28. maijs, 2021