Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Būvniecības procesa organizēšanas kārtība

Būvdarbus (ēkas pārbūvi, dzīvokļa pārbūvi, jaunas ēkas būvniecību, atjaunošanu, restaurāciju, konservāciju vai nojaukšanu, kā arī inženiertīklu ierīkošanu) drīkst uzsākt, ja: 

  • būvniecības iecere atbilst pilsētas apbūves noteikumiem,
  • ir izpildīti visi projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumi.

Apbūves noteikumi

Būvniecības iecerei ir jāatbilst teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, ko paredz pilsētas teritorijas plānojums.

Teritorijas plānojumā ir noteiktas prasības visas pilsētas teritorijas atļautajai izmantošanai un iespējamām apbūves formām.

Plašāk par teritorijas plānojumu un apbūves noteikumu prasībām skatīt sadaļā “Būvniecība”.

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

Plānojot būvniecību, ir jāņem vērā normatīvais regulējums, kas nosaka projektēšanas un būvniecības darbu organizēšanu un saskaņošanu, būvdarbu veikšanu un būves ekspluatāciju pēc būvdarbu pabeigšanas.

Lai saņemtu būvatļauju, vispirms Būvvaldē jāiesniedz būvniecības ieceres iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā. Tam ir jābūt izstrādātam atbilstoši normatīvajos aktos un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām.

Atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes, būvatļauja tiek izdota ar nosacījumiem. Nosacījumi ir prasības būvprojektēšanai, visi nepieciešamie saskaņojumi, kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai.

Būvdarbus drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad Būvvalde izdarījusi atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu izpildi un būvatļauja kļuvusi neapstrīdama. Līdz šo nosacījumu izpildei izsniegtā būvatļauja nedod tiesības uzsākt būvdarbus.

Plašāk par būvdarbu nosacījumiem skatīt sadaļā “Būvniecība”.

Papildu informācijai zvanīt Liepājas pilsētas Būvvaldei
pa tālruni: 63 404 725 vai rakstīt uz e-pastu: buvvalde@liepaja.lv.