Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Detālplānojumi

Detālplānojums ir plānojums vienai vai vairākām konkrētām zemes vienībām, kurā detalizē teritorijas plānojumā noteikto atļauto izmantošanu (piemēram – apbūves parametrus, zemes robežas, aprobežojumus utt.). Detālplānojumu apstiprina ar pašvaldības lēmumu. 

Detālplānojumu izstrādā pirms jaunas būvniecības uzsākšanas vai zemes vienību sadalīšanas, ja tas rada nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem un ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Izstrādē esošie detālplānojumi

2022. gada 11. augustā ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībām Atslēdznieku iela 16/18, Oskara Kalpaka iela 21/25, Atslēdznieku un Oskara Kalpaka ielas daļām.

Skatīt: Detālplānojuma izstrādes materiāli

Ar lēmumu, detālplānojuma teritoriju un darba uzdevumu var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt zemes vienību plānoto (atļauto) izmantošanu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, lai īstenotu detālplānojuma ierosinātāja attīstības priekšlikumu, un precizēt Atslēdznieku ielas sarkanās līnijas, kas noteiktas Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: LSEZ SIA “Baltic Biofuel Company“.

Ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties, zvanot pa tālruni: 63 404 427 vai rakstot uz e-pastu: buvvalde@liepaja.lv.

Apstiprinātie detalplānojumi

 1. Detālplānojums zemesgabaliem Turaidas ielā 16a un Turaidas ielā 18a.
 2. Detālplānojums Karostas ziemeļu daļas teritorijai ap Tērvetes ielu.
 3. Detālplānojums teritorijām Lībiešu ielā 4, Lībiešu ielā 14, 14. novembra bulvārī 88/98 un Jātnieku ielā 2/18.
 4. Detālplānojums Grīzupes ielā 89A.
 5. Detālplānojums Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā robežās no Cietokšņa kanāla (starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz Liepājas pilsētas ziemeļu robežai starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru.
 6. Detālplānojums zemesgabalam Brīvības ielā 207/213.
 7. Detālplānojums zemesgabalam Slimnīcas ielā 34/38.
 8. Detālplānojums teritorijai Atmodas bulvāra pāra numuru pusē no Pulkveža Brieža ielas līdz zemesgabalam Atmodas bulvārī 34/38 un zemesgabalam Atmodas bulvārī 32A.
 9. Detālplānojums Kapsēdes ielas daļai un tai pieguļošām zemes vienībām.

Atceltie detalplānojumi

 1. Detālplānojums zemesgabalam Zemgales ielā 8/12
 • Atjaunots:
 • 14. augusts, 2022