Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā noslēgumam tuvojas līgumu pārslēgšana ar atkritumu apsaimniekotājiem16. aprīlis, 2024Paziņojumi

  Šobrīd līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem SIA “Eco Baltia vide” un pilnsabiedrību “Vides pakalpojumi Liepājai” turpmākai atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma saņemšanai kopumā pārslēguši teju 70 % klientu.

  Atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra SIA “Liepājas RAS” valdes loceklis N. Niedols, uzsver, ka šī ir iespēja “aktīvi iesaistīties atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras pilnveidošanā, aicinot klientus sekot līdzi atkritumu apsaimniekotāju un Liepājas RAS sniegtajai informācijai, un savlaicīgi pārslēgt līgumus ar tiem”.

  Liepājas RAS turpina sniegt atbildes uz būtiskākajiem jautājumiem:

  1. Kāpēc līgumi jāpārslēdz?

  Tāpēc, ka klientiem līdzšinējie līgumi ir spēkā uz atkritumu apsaimniekotāju un pašvaldību noslēgto līgumu darbības laiku, tas ir, līdz 30.04.2024. (izņemot Nīcu, Saldus un Kuldīgas novada pašvaldības).

  2. Kas notiks, ja līgums līdz 30. aprīlim nebūs noslēgts?

  Pašvaldības izvēlētam atkritumu apsaimniekotājam nebūs likumiska pamata sniegt pakalpojumu.

  3. Kas ir atbildīgs par līguma pārslēgšanu?

  Atbildība ir noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likumā. Atbilstoši šī likuma 16. panta pirmajai daļai, par to atbildīgs ir atkritumu radītājs, proti, namu apsaimniekotāji, iedzīvotāji, juridiskas personas.

  4. Kāpēc klients nevar izvēlēties savu atkritumu apsaimniekotāju?

  Tāpēc, ka atkritumu apsaimniekošanā pakalpojumu sniedzējus izvēlas pašvaldība, konkursējot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā šo pakalpojumu sniegšanu konkrētā teritorijā - taupot resursus, optimizējot maršrutus un samazinot infrastruktūras noslodzi.

  5. Kāpēc Liepājā ir atšķirīga maksa par atkritumu apsaimniekošanu kā citās pilsētās un reģionos?

  Maksa noteikta atklāta konkursa kārtībā. Atšķirīgumu nosaka tādi faktori kā pakalpojuma sniegšanas prasības, vieta, infrastruktūra u.tml. Salīdzinot maksu par m3 nešķirotu atkritumu, no 01.05.2024. Liepājā būs piektā zemākā maksa valstī. Augstāka tā ir Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Jelgavā.

  6. Vai Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldības ir vienīgās, kur atkritumu apsaimniekotāji piedāvā papildu pakalpojumus par papildu maksu?

  Nē, atkritumu apsaimniekotāji līdzīgus papildu pakalpojumus par papildu maksu piedāvā arī citās savu pakalpojumu sniegšanas teritorijās. Šādi papildpakalpojumi ir bijuši pieejami un nodrošināti arī pašreizējā līgumu darbības laikā.

  7. Kādos gadījumos var tikt piemērota papildu maksa par individuālo piekļuvi atkritumu konteineriem?

  Normatīvie akti nosaka, ka atkritumu radītājs/valdītājs nodrošina brīvu piekļuvi specializētajam transporta līdzeklim konteinera novietnes vietai [..] ja to nevar nodrošināt, tad atkritumu radītājs/valdītājs izvelk konteineri līdz tuvākai iespējamai vietai, kur var piekļūt transporta līdzeklis un iztukšot konteineru transportlīdzeklī ripinot. Tādējādi katram klientam ir atbildība nodrošināt pakalpojuma sniedzēja piekļuvi konteineram, un izvēle - atkritumu izvešanas dienā pašam novietot konteineru pieejamā vietā vai izmantot kādu no papildpakalpojumiem.

  Ja konteineri atrodas slēdzamā daudzdzīvokļu mājas kopējā novietnē vai tai var brīvi piebraukt atkritumu apsaimniekošanas transportlīdzeklis, un apkalpe var piestumt konteineru pie transportlīdzekļa (pa cietu segumu, ne tālāk kā 10–15 metri), papildu maksa netiek piemērota.

  Atkritumu radītājam ir jānodrošina, ka atkritumu konteineru izstumšana līdz specializētam transportam var tikt veikta, ievērojot atkritumu apsaimniekotāja darbinieku darba drošības nosacījumus.

  8. Kāpēc var tikt piemērota papildu maksa šķiroto atkritumu konteineru daļējam piepildījumam?

  Dalīti vāktu atkritumu (stikla iepakojuma, kā arī papīra, kartona, metāla, PET iepakojuma) izvešana ir bez maksas, izņemot bioloģiskos atkritumus. Savukārt, ja izvešanas dienā konteinera piepildījums ir mazāks kā 50 % vai konteiners nav specializētam transportam vai tā apkalpei pieejams, maksu var piemērot, lai segtu transporta un loģistikas izdevumus. Lai šādas situācijas nerastos, klienti aicināti atbildīgi izvērtēt šķiroto atkritumu konteineru tilpumu un izvešanas biežumu, kā arī izmantot iespēju atteikt dalīti vākto atkritumu konteinera izvešanas reizi, ja atkritumi nav uzkrāti.

  9. Kas nosaka atkritumu konteinera izvešanas minimālo biežumu?

  Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 9 (izdoti 15.06.2023.) un Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 2023/26 (izdoti 29.06.2023. ) astotais punkts.

  Liepājas valstpilsētas pašvaldība strādā pie saistošo noteikumu grozījumiem, paredzot papildināt tos ar normu, kas pieļaus elastīgāku pieeju atkritumu izvešanas biežuma noteikšanai. Pēc noteikumu stāšanās spēkā (orientējoši - jūnijā), būs iespēja veikt grozījumus noslēgtajos atkritumu apsaimniekošanas līgumos.

  10. Vai iespējams mainīt līguma nosacījumus?

  Ja līguma darbības laikā nepieciešams mainīt atsevišķus līgumu nosacījumus (piemēram, izvešanas biežumu, konteineru tilpumu vai skaitu) un savstarpējā komunikācijā ar atkritumu apsaimniekotāju konstatē, ka tas ir pamatoti, tad šāda iespēja noteiktā kārtībā pastāv.

  SIA “Liepājas RAS” aicina iedzīvotājus iepazīties ar līgumu nosacījumiem, aktīvi iesaistīties, neskaidros jautājumus risināt tiešā komunikācijā ar atkritumu apsaimniekotājiem jeb pakalpojumu sniedzējiem vai vērsties SIA “Liepājas RAS”.

  Kontaktinformācija

  • SIA “Eco Baltia vide”, tīmekļvietnē www.ecobaltiavide.lv, zvanot pa tālruni 22 013 939 vai ierodoties klātienē Ezermalas ielā 11, Liepājā, kā arī klientu apkalpošanas centros Grobiņā, Pāvilostā, Durbē, Aizputē.
  • Pilnsabiedrībā “Vides pakalpojumi Liepājai”, tīmekļvietnē vpgrupa.lv, zvanot pa tālruni 63 457 777 vai ierodoties klātienē Cukura iela 8/16, kā arī klientu apkalpošanas centros Liepājā, Priekulē, Vaiņodē un Rucavā.
  • Atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā centrā SIA “Liepājas RAS”, tālrunis: 26 446 698 vai kac@liepajasras.lv Nepieciešamības gadījumā ir iespēja saņemt konsultācijas arī klātienē iedzīvotāju dzīvesvietā.

  Informāciju sagatavoja

  Inese Brūdere
  SIA Liepājas RAS administratīvā direktore
  E-pasta adrese: inese@liepajasras.lv
  liepajasras.lv