Izsoles

Šobrīd aktuālās izsoles:

 1. SIA “Liepājas teātris” piederošās kustamās mantas – transporta līdzekļa VW Caddy Life un nereģistrēta transporta līdzekļa MCC SMART atsavināšana – pārdošana par brīvu cenu. Pieteikums jāiesniedz līdz 2019. gada 21. novembra, plkst. 14.00.
 2. Liepājas nekustamā īpašuma pārvalde izsludina 3 telpu grupu īpašumā Brīvības ielā 95B, Liepājā, kadastra apzīmējums 1700 022 0147, rakstiskas nomas tiesību izsoles. Pieteikšanās līdz 2019. gada 26. novembra plkst. 11.00.
 3. Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole 2019. gada 27. novembrī.
 4. SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams” neapdzīvojamo telpu nomas tiesību rakstiska izsole 2019. gada 29. novembrī (atkārtota).
 5. Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole 2019. gada 11. decembrī.

1. SIA “Liepājas teātris” piederošās kustamās mantas atsavināšana – pārdošana par brīvu cenu. 

 • Kustama manta – reģistrēts transporta līdzeklis VW Caddy Life. Pirmās reģistrācijas gads 2005. Nobraukums – 192 908. Stāvokļa raksturojums – ar pieļaujamiem defektiem.
 • Kustama manta – nereģistrēts transporta līdzeklis MCC SMART. Pirmās reģistrācijas gads 2000. Lietošanas veids - Transporta līdzeklis lietots skatuves dekorācijas sastāvā Liepājas teātra izrādē “Bella figura”. Stāvokļa raksturojums – Transporta līdzeklis ilgstoši nav lietots ceļu satiksmē. 
Dokumentus pieņem Līdz 2019. gada 21. novembrim plkst. 14.00 SIA “Liepājas teātris” Teātra ielā 4, Liepājā, LV-3401, e-pasts: pasts@liepajasteatris.lv, darba dienās, laikā no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Objekta apskates vieta un laiks Var apskatīt Liepājas teātra sētā Teātra ielā 4, apskates laiku iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 29 431 728.
Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama

Vienā maksājumā 5 (piecu) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas atbilstoši noslēgtajam līgumam.

Kontaktinformācija: Uldis Vaičis, mobilais tālrunis: 29 431 728, e-pasts: uldis.vaicis@liepajasteatris.lv.

2. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde” izsludina 3 telpu grupu īpašumā Brīvības ielā 95B, Liepājā, kadastra apzīmējums 1700 022 0147, rakstiskas nomas tiesību izsoles.

 1. Telpu nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 telpu grupā 001 ēkā Brīvības ielā 95B, Liepājā, kadastra apz. 1700 022 0064 012, nomas tiesību izsole:
 2. Telpu ēkas Brīvības ielā 95B, Liepājā, kadastra apz. 1700 022 0064 012, telpu grupās 001 un 003 nomas tiesību izsole:
 3. Telpu ēkas Brīvības ielā 95B, Liepājā, kadastra apz. 1700 022 0064 013, telpu grupās 001 un 003 nomas tiesību izsole:
Pieteikšanās termiņš Līdz 2019. gada 26. novembrim plkst. 11.00.
Objekta apskates vieta un laiks

2019. gada 20. novembrī plkst. 14.00, iepriekš piesakoties zvanot uz tālruni 63 470 793.

Pieteikumu iesniegšanas vieta Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Zivju iela 11/13, Liepāja.
Pieteikumu atvēršanas vieta un laiks

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Zivju iela 11/13, Liepāja, 2019. gada 26. novembrī plkst. 11.00.

3. Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole 2019. gada 27. novembrī

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 27. novembrī pl. 17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 • Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 48-7, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009031252, ar kopējo platību 40,8 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1700,00 EUR, nodrošinājums – 170,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 57-4A, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009031719, ar kopējo platību 41,1 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 16 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1800,00 EUR, nodrošinājums – 180,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 59-6, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009012451, ar kopējo platību 47 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 14 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2200,00 EUR, nodrošinājums – 220,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Klāva Ukstiņa ielā 49-4, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009030627, ar kopējo platību 23,4 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3200,00 EUR, nodrošinājums – 320,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Laivu ielā 9-7, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009032558, ar kopējo platību 18 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 900,00 EUR, nodrošinājums – 90,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Atmodas bulvārī 33-6, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009032776, ar kopējo platību 41,8 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5100,00 EUR, nodrošinājums – 510,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Baidzeles ielā 10-20, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009032081. ar kopējo platību 27,7 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1700,00 EUR, nodrošinājums – 170,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā 65-5, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009032911. ar kopējo platību 39,8 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1200,00 EUR, nodrošinājums – 120,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
Pieteikšanās termiņš No 2019. gada 29. oktobra līdz 2019. gada 26. novembrim pl. 16.00
Objekta apskates vieta un laiks

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.6.

Pieteikumu iesniegšanas vieta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde", Zivju ielā 11/13, 2. kabinetā, Liepājā
Nodrošinājums iemaksājams

Līdz 2019. gada 26. novembrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi

Samaksas kārtība

Viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas

Izsoles vieta un laiks Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 27. novembrī pl. 17.00

4. SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams” neapdzīvojamo telpu nomas tiesību rakstiska izsole 2019. gada 29. novembrī (atkārtota)

2019. gada 30. oktobrī plkst. 12:00 SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" ēkā norisinājās nedzīvojamo telpu Liepājā, Rožu laukumā 5/6, nomas tiesību izsole. Izsole noslēdzās bez rezultāta, jo neviens dalībnieks izsolei netika reģistrēts.

Liepājas Latviešu biedrības namā notiks atkārtota neapdzīvojamo telpu nomas tiesību rakstiska izsole, kurā tiks piedāvāts nomāt telpas Rožu laukumā 5/6, Liepājā, kadastra Nr. 1700 033 035 001, ar kopējo platību 117,9 kv.m.

Skatīt: Izsoles noteikumi (.pdf)

Paziņojums par nekustamā īpašuma Liepājā, Rožu laukums 5/6 ēkas 1. stāva nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem. 

Pieteikšanās termiņš No 2019. gada 5. novembra līdz 2019. gada 29. novembrim plkst. 12.00.
Objekta apskates vieta un laiks

Lai apskatītu izsoles objektu dabā, sazināties ar SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams” valdes locekli Vitu Hartmani pa kontakttālruni 29 297 300.

Pieteikumu iesniegšanas vieta SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams”, Rožu laukums 5/6, 36. telpa.
Izsoles vieta un laiks SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams”, Rožu laukums 5/6, 36. telpa 2019. gada 29. novembrī plkst. 12.00.

5. Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole 2019. gada 11. decembrī

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 11. decembrī pl. 17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 • Dzīvokļa īpašums Ludviķa ielā 23-5, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009030088, ar kopējo platību 28 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 5 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600,00 EUR, nodrošinājums – 260,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Nākotnes 19-18, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009032694, ar kopējo platību 34,5 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 20 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1600,00 EUR, nodrošinājums – 160,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Tērauda ielā 11-12, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009032086, ar kopējo platību 53,8 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 4 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2800,00 EUR, nodrošinājums – 280,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Tirgus ielā 26-13, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009032557, ar kopējo platību 23 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 5 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1500,00 EUR, nodrošinājums – 150,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Turaidas ielā 3-6, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009032757, ar kopējo platību 41,8 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 30 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5600,00 EUR, nodrošinājums – 560,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Ventspils ielā 9-5, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009031902, ar kopējo platību 38,5 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3800,00 EUR, nodrošinājums – 380,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Zirņu ielā 37-8, Liepājā(.pdf), kadastra Nr.17009030766, ar kopējo platību 31,2 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 13 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600,00 EUR, nodrošinājums – 260,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
Pieteikšanās termiņš No 2019. gada 29. oktobra līdz 2019. gada 10. decembrim pl. 16.00
Objekta apskates vieta un laiks

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.6.

Pieteikumu iesniegšanas vieta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde", Zivju ielā 11/13, 2. kabinetā, Liepājā
Nodrošinājums iemaksājams

Līdz 2019. gada 10. decembrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi

Samaksas kārtība

Viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas

Izsoles vieta un laiks Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 11. decembrī pl. 17.00