Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsoles

Liepājas pašvaldībā aktuālās izsoles:

1. Neapdzīvojamās telpas  Mežu ielā 27-40, Liepājā, kadastra apzīmējums 1700 012 050 400 1040, rakstiska nomas tiesību izsole.

Pieteikšanās termiņš un vieta Līdz 2024. gada 5. aprīlim plkst. 15.30 Liepājas Nekustamā īpašuma pārvaldē (Peldu ielā 5, Liepājā, Informācijas centrā, 1. stāvā).
Izsoles vieta un laiks 2024. gada 5. aprīlī plkst. 15.40 Liepājas Nekustamā īpašuma pārvaldē (Peldu ielā 5, Liepājā).
Objekta apskates

Iepriekš vienojoties, zvanot uz  tālruni 28 640 673.

Uzziņas

Aivars Kaņka
Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde
Konversijas nodaļas dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists
Tālrunis: 63 404 717
E-pasts: aivars.kanka@liepaja.lv

Informācija par nomas objektu

Neapdzīvojamās telpas Mežu ielā 27-40, Liepājā, kadastra nr. 17009034606. Telpu platība  11,2 m2, telpu lietošanas veids -  1230 vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa. Maksimālais iznomāšanas termiņš 5 gadi.

Skatīt:

2. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu – zemes vienības “Gulbju dīķis”, Jūrmalas parkā, Liedaga ielā 9 un Pērkones ielā 40 daļu – atkārtotu nomas tiesību izsoli. Zemesgabalu lietošanas mērķis - īslaicīgās lietošanas būves novietošana ar mērķi – ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.

Pieteikšanās termiņš un vieta Līdz 2024. gada 18. aprīļa plkst. 12.00 Liepājas Nekustamā īpašuma pārvaldē (Peldu ielā 5, Liepājā, Info centrā) vai nosūtāms elektroniski uz e-pastu: nip@liepaja.lv
Izsoles vieta un laiks 2024. gada 22. aprīlī plkst. 14.00, Liepājā, Peldu ielā 5, 2. stāva zālē.
Nodrošinājums iemaksājams Izsoles nodrošinājums – 1000 EUR (viens tūkstotis euro). Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde” (turpmāk – Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde), adrese: Peldu iela 5, Liepāja; reģistrācijas Nr.90002066769; AS “SEB Banka”, UNLALV2X, kontā Nr.LV12UNLA0050007588848, subkonts 7540007500, izsoles nodrošinājumu, maksājumā norādot mērķi.
Nomas tiesību termiņš

5 gadi. Nomniekam ir tiesības līguma termiņu pagarināt vēl uz 5 (pieciem gadiem).

Uzziņas Tālrunis: 63 404 707
E-pasts: iveta.gulbe@liepaja.lv
Speciāliste zemes nomas jautājumos
Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde"

Skatīt: pakalpojumu sniegšanas vietu kopējais plāns un nosacījumi vietu ierīkošanai

Pakalpojumu sniegšanas vieta zemes vienībā "Gulbju dīķis" Jūrmalas parkā

Pakalpojumu sniegšanas vieta Jūrmalas parkā

Pakalpojumu sniegšanas vieta Liedaga ielā 9

Pakalpojumu sniegšanas vieta Pērkones ielā 40

3. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2024. gada 20. marta plkst. 13.00 līdz 2024. gada 9. aprīlim plkst. 23.59, elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Izsoles vieta un laiks No 2024. gada 20. marta plkst. 13.00 līdz 2024. gada 19. aprīlim plkst. 13.00, elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2024. gada 9. aprīlim Liepājas Nekustamā īpašuma pārvaldei, reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Objekta apskates

Zemes starpgabals brīvi pieejams apskatei

Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļa, Peldu iela 5.

Izsolē tiek piedāvāts:

Izsolē tiks piedāvāta zemes vienība (zemes starpgabals) Alejas ielā 27A, Liepājā, kadastra Nr.1700 036 0385, ar kopējo platību 113 kv.m Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2100 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 210 EUR.

Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)

Zemes īpašniekiem, kuru zemei pieguļ zemes starpgabals, ir tiesības mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu. Ja norādītajā termiņā ir saņemti vairāki pieteikumi, tiek rīkota izsole starp šīm personām.

Paziņojumi

  1. SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju
    • 2023. gada 29. jūnijā noslēgts zemesgabala Flotes ielā 9, Liepājā, kad. Nr. 17000110315, nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – AS “Latvijas nafta”, pirkuma cena 198 638 EUR.
    • 2023. gada 29. jūnijā noslēgts zemesgabala Upmalas ielā 21, Liepājā, kad. Nr. 17000200410, nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – AS “Latvijas nafta”, pirkuma cena 104 534 EUR.
  2. Liepājas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes vienības daļas Ģenerāļa Baloža iela 37, Liepājā, (kadastra apzīmējums 1700 002 0452 8001) - apbūves tiesības izsole ar mērķi - krematorijas un tās funkcionēšanai nepieciešamo inženierbūvju būvniecība ir apturēta līdz Administratīvās tiesas nolēmumam. Pieteikumus Izsolei varēja iesniegt līdz 2022. gada 22. jūlija plkst. 16.00. Kontaktinformācija: Iveta Gulbe, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde", tālrunis: 26 451 922, e-pasts: iveta.gulbe@liepaja.lv

Nomas tiesību izsoļu rezultāti

Skatīt: Izsoļu rezultāti