Kapavietu kopšana

Reizi gadā Kapsētu pārvalde veic nekopto kapavietu aktēšanu, sastādot aktu par katru nekopto kapavietu un marķē to ar brīdinājuma zīmi.

Brīdinājuma zīmes paraugs un informācija, kur vērsties, redzot šādu zīmi uzturētajā kapavietā, tiek izvietota uz informācijas stenda pie ieejas kapsētā.

Ir 2 veida brīdinājuma zīmes:

  • kad kapavieta atzīta par nekoptu,
  • kad nav noslēgts līgums par kapavietu vai beidzies līguma termiņš.

Liepājas pašvaldības kapsētu kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, apbedīšanas, kapliču izmantošanas, bezpiederīgo mirušo apbedīšanas, nekoptu kapavietu aktēšanas kārtību nosaka Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 "Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi".

Kontaktinformācija

Sanita Bērziņa
Liepājas Kapsētu pārvaldes direktora vietniece
Tālrunis: 63 424 533
E-pasts: sanita.berzina@liepaja.lv