Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Liepājā apstiprināti jauni saistošie noteikumi par atbalstu audžuģimenēm18. aprīlis, 2024Sociālais atbalsts

  Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome 18. aprīlī apstiprinājusi jaunus saistošos noteikumus “Liepājas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenei”, kas nosaka Liepājas valstspilsētas pašvaldības nodrošinātā materiālā atbalsta veidus audžuģimenēm, materiālā atbalsta apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

  Saistošie noteikumi “Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības materiālo atbalstu audžuģimenei” izstrādāti ar mērķi sniegt atbalstu audžuģimenēm un veicināt ģimeniskas vides nodrošināšanu bērnam uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna aizbildnības nodibināšanai vai adopcijai.

  Saistošajos noteikumos noteikti šādi materiālā atbalsta veidi audžuģimenēm:

  • atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;
  • pabalsts bērna uzturam;
  • pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam;
  • pabalsts mācību piederumu iegādei bērnam;
  • pabalsts bērna veselības uzlabošanai;
  • pabalsts sadzīves apstākļu uzlabošanai;
  • veselības apdrošināšanas polise audžuģimenei.

  Liepājas pašvaldībā materiālais atbalsts audžuģimenēm ir labāks nekā lielā daļā citu Latvijas pašvaldību, un Liepājas audžuģimenēm pieejami tādi atbalsta veidi, kādi nav citās pašvaldībās – pabalsts bērniem veselības uzlabošanai, veselības apdrošināšanas polise vecākiem.

  Saistošie noteikumi pēc būtības nemaina iepriekšējos saistošos noteikumus attiecībā uz pašvaldības materiālo atbalstu audžuģimenei. Pašvaldība papildus valsts noteiktajai atlīdzībai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir atlīdzību 150 eiro apmērā par audžuģimenes pienākumu pildīšanu. Tā ir pašvaldības brīvprātīga iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt audžuģimeņu kustības attīstību pašvaldībā, sniedzot materiālu atbalstu tieši pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošām un šeit dzīvesvietu deklarējušām audžuģimenēm.

  No pašvaldības budžeta līdzekļiem izmaksājamā pabalsta bērna uzturam un pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei minimālais apmērs noteikts Audžuģimenes noteikumos, un tas mēnesī nedrīkst būt mazāks par 215 eiro par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai un 258 eiro par bērnu vecumā no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Pabalsts bērna uzturam tiek saglabāts līdzšinējā apmērā - 300 eiro mēnesī katram audžuģimenē ievietotam bērnam.

  Pabalsts bērna apģērba un apavu iegādei noteikts līdz 220 eiro gadā, mīkstā inventāra iegādei - līdz 80 eiro gadā. Pabalsts bērnam mācību piederumu iegādei ir līdz 100 eiro gadā, pabalsts bērna veselības uzlabošanai ir līdz 100 eiro gadā, pabalsts sadzīves apstākļu uzlabošanai ir līdz 1500 eiro, un to piešķir vienu reizi piecos gados mantiskā veidā remontmateriālu un sadzīves priekšmetu iegādei. Veselības apdrošināšanas polises audžuģimenei tiek piešķirtas atbilstoši pašvaldības rīkotās iepirkuma procedūras par veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšanu rezultātiem.

  Ņemot vērā Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi” ārpusģimenes atbalsta centriem uzticētās funkcijas, saistošie noteikumi neparedz no pašvaldības budžeta nodrošināt sociālā atbalsta programmu audžuģimenei un atelpas brīža pakalpojumu audžuģimenei. Audžuģimenes ārpusģimenes atbalsta centrā var saņemt valsts finansētas sociālā darbinieka konsultācijas, psihologa konsultācijas, atbalsta grupas, ikgadējās zināšanu pilnveides mācības, arī citu speciālistu konsultācijas atbilstoši audžuģimenes atbalsta un tajā ievietotā bērna individuālās attīstības plānam. Ārpusģimenes atbalsta centrs arī organizē bērna tikšanos ar bioloģiskajiem vecākiem un citiem radiniekiem. Saistošo noteikumu projekts neparedz nodrošināt.

  Pašvaldības plānotais budžets materiālā atbalsta nodrošināšanai audžuģimenēm 2024. gadā ir 314 890 eiro. Institūcija, kurā audžuģimene var vērsties jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu, ir Sociālais dienests.

  Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam, piemērojami uz likuma “Par pašvaldībām” normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar likumu.

  Audžuģimenēs šobrīd ievietoti 72 Liepājas pašvaldības bērni, no kuriem 36 tiek audzināti Liepājas pilsētas audžuģimenēs.

  Informāciju sagatavoja

  Gunta Jākobsone
  Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste
  E-pasta adrese: gunta.jakobsone@liepaja.lv