Liepājā paaugstina dzīvokļa pabalstu saistībā ar pieaugošajiem apsaimniekošanas izdevumiem21. maijs, 2020Sociālais atbalsts

  21. maijā Liepājas pilsētas domes sēdē nolemts paaugstināt dzīvokļa pabalstu trūcīgajiem un maznodrošinātajiem pilsētas iedzīvotājiem, lai mazinātu pēdējā laikā pieaugušo ar dzīvojamo telpu lietošanu saistīto izdevumu ietekmi uz šo cilvēku materiālo situāciju.

  Liepājas pilsētas domes 2010. gada 15. aprīļa saistošajos noteikumos "Par dzīvokļa pabalstu" paaugstināta dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamo normatīvo izdevumu pozīcija par īres/apsaimniekošanas maksu no līdzšinējiem 0,85 eiro uz 1,40 eiro par dzīvojamās telpas vienu kvadrātmetru, ietverot gan pārvaldīšanas pakalpojumu, gan iemaksu mājas uzturēšanas fondā u.c. pozīcijas, kas attiecas uz mājas apsaimniekošanu.

  Šīs izmaiņas daļēji kompensēs liepājniekiem izdevumus par Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu paaugstināto īres maksu, gan arī palielinās dzīvokļa pabalsta apmēru iedzīvotājiem, kuri dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās realizēti energoefektivitātes pasākumi (māju siltināšana). Šajās mājās būtiski samazinājušies izdevumi par apkuri, bet pieaugusi maksājumu sadaļa par mājas apsaimniekošanu.

  “Dzīvokļa pabalsts ir viens no sociālam riskam pakļauto liepājnieku visbiežāk izmantotajiem palīdzības veidiem, un pērn to izmantojušas vairāk nekā 4500 personas. Galvenokārt tie ir liepājnieki, kuri nonākuši situācijā bez ienākumiem vai maziem ienākumiem, īpaši vientuļi dzīvojošie pensionāri ar zemām pensijām, kam saviem spēkiem būtu apgrūtinoši segt visus ikdienas komunālos maksājumus, tādēļ šāds atbalsts no pašvaldības puses ir ļoti nepieciešams un gaidīts solis,” norāda par sociālo jomu atbildīgais Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

  Dzīvokļa pabalsta izmaksas nodrošināšanai Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests” 2020. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi 1 531 400 eiro.

  Dzīvokļa pabalsts paredzēts izdevumu daļējai segšanai par: dzīvojamās telpas īri vai apsaimniekošanu; komunālajiem pakalpojumiem; kurināmā iegādi vai privātmājas publiskā lietošanā esošās piegulošās teritorijas kopšanu.

  Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā par četriem mēnešiem. Pabalsta apmērs ir līdz 500 eiro kalendārajā gadā, un to aprēķina pēc faktiskajiem īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumiem.

  Dzīvokļa pabalsta saņemšanai jāiesniedz iepriekšējo trīs mēnešu īres un komunālo maksājumu kvītis vai par apkuri – kvītis par pēdējiem trim pilniem apkures mēnešiem.

  Izmaiņas saistošajos noteikumos stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības mājaslapā.

  Informāciju sagatavoja

  Gunta Jākobsone
  sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 29 106 561
  E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv