Liepājā pieejamas ABA speciālista konsultācijas17. janvāris, 2022Izglītība

  Lietišķās uzvedības analīze (Applied Behavior Analysis – ABA) ir viena no terapijas metodēm, kuru biežāk pielieto bērniem ar autiskā spektra un citiem attīstības traucējumiem, kā arī bērniem ar uzvedības problēmām.

  Liepājā vienīgais ABA speciālists, kurš strādā ar bērniem latviešu valodā ir Līga Šņore, kura pagājušajā nedēļā, noslēdzot mācības divu gadu garumā, saņēma apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas absolvēšanu.

  ABA speciālists veic uzvedības analīzi ar kuras palīdzību tiek noteikts bērna attīstības līmenis katrā konkrētajā jomā – komunikācijā, valodā, praktiskajās iemaņās, emociju izpratnē u.c. Tiek analizētas uzvedības problēmas un izveidots plāns uzvedības maiņai, lai trenētu komunikācijas prasmes un veidotu patstāvīgas dzīves iemaņas. Procesa laikā tiek pozitīvi pastiprināta vēlamā uzvedība un samazināta nevēlamā vai kaitīgā uzvedība. Tās ir regulāras nodarbības bērnam ar ABA speciālistu, sadarbībā ar vecākiem un vēlams arī ar iesaistītajiem pedagogiem, lai veicinātu bērna spējas iekļauties sabiedrībā.

  Līga Šņore strādā Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā kā klases audzinātāja, priekšmetu skolotāja un ar šā gada septembri - Līvupes attīstības centra pirmsskolas izglītības iestādē, kur darbojas individuāli ar bērniem, kuriem ir nepieciešama palīdzība.

  Kā stāsta Līga: “Apmācības ilga divus gadus, to laikā bija daudz jāstudē, paralēli arī jāstrādā, jāpraktizē supervizora uzraudzībā, tāpēc nācās izveidot privātpraksi, lai varētu praktizēt un iegūt specialitāti. Palīdzēja arī iepriekšējā pieredze, jau 17 gadus strādāju par speciālās skolas skolotāju – logopēdu, līdz ar to darbs skolā bija papildu motivācija, lai palīdzētu bērniem, jo katram nepieciešama individuālā pieeja. Iemaņas pielietoju gan savā audzināmajā klasē, kas atvieglo darbu, piemēram, ar bērniem, kam ir autiskā spektra traucējumi vai uzvedības problēmas, gan sadarbojos arī ar Bērnu Slimnīcas fondu, Ziedot.lv. Priecājos, ka esmu Liepājā un varu veicināt bērnu attīstību un spēju iekļauties sabiedrībā. Vislielākais gandarījums - redzēt bērnu izaugsmi un mirkļi, kad bērns atnāk uz nodarbību un negrib iet mājās, tāpat arī vecāku novērtējums, redzot bērna pārmaiņas pozitīvā virzienā.”

  Savukārt Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre – Lathere uzsver: “Nav noslēpums, ka bērnu skaits, kuriem nepieciešama palīdzība, katru gadu pieaug, Latvijā trūkst šādu speciālistu, tāpēc gandarījums, ka mums Liepājā ir eksperts, kurš var profesionāli darboties ar bērniem un palīdzēt viņiem. Vienlaicīgi – šis piemērs ir apliecinājums pozitīvai pašvaldības sadarbībai ar privāto sektoru, nodrošinot izglītības pakalpojuma kvalitāti un daudzveidību, tāpēc no sirds pateicamies Porziņģu ģimenes fondam par atbalstu, sedzot speciālista mācību maksu.”

  Iekļaujošas izglītības veicināšana, ir viena no Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes prioritātēm. Jau iepriekš veiktas iestrādnes gan metodisko līdzekļu izveidei bērniem ar speciālām vajadzībām, kā arī tiek domāts par to, kā atbalstīt pedagogus iekļaujošas izglītības īstenošanai, tāpat – kā pilnveidot skolotāju prasmes strādāt ar bērniem ar daudzveidīgām mācīšanās vajadzībām. Tāpat nupat izveidotais Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs, kura viens no mērķiem būs veicināt iekļaujošu izglītības telpu, veicinot sadarbību ar ģimenes ārstiem, sociālās palīdzības dienestiem, ārstnieciskajām iestādēm, sabiedriskajām organizācijām un izglītības iestādēm, nodrošināt logopēda, psihologa, speciālā pedagoga, sociālā pedagoga atbalstu izglītības iestādēm no pirmsskolas līdz vidusskolai, kā arī bērnu vecākiem un pedagogiem.

  Informāciju sagatavoja

  Renāte Meļķe
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  Vadītāja palīgs komunikācijas jautājumos
  Tālrunis: 26 164 739
  E-pasts: renate.melke@liepaja.edu.lv