Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs iegūst valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statusu9. jūlijs, 2024Izglītība

  1 no 1

  Lai palielinātu bērnu un jauniešu interesi par zinātnes, tehnoloģiju, vides, inženierzinātņu un matemātikas jomām (STEM), Liepājas Bērnu un jaunatnes centram no 2024. gada 1. septembra tiek piešķirts valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statuss.

  Tas paredz papildu valsts budžeta finansējumu pedagogu atalgojumam un interešu izglītības programmu attīstībai kopā ar sadarbības partneri – Liepājas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centru.

  Statusu piešķir Izglītības un zinātnes ministrija, kas ir izvērtējusi iesniegumu un pievienotos dokumentus un atzinusi Liepājas Bērnu un jaunatnes centra (LBJC) atbilstību Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumu Nr. 26 “Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statuss”.

  LBJC īsteno 137 interešu izglītības programmas, kuras apmeklē 4753 izglītojamie kultūrizglītības, tehniskās jaunrades/ STEM, sociālās integrācijas un sporta izglītības jomās. Tās ir izstrādātas atbilstoši interešu jomas specifikai un izglītojamo vecumam no 3 līdz 25 gadiem. LBJC ir četras struktūrvienības, kuras atrodas dažādos pilsētas mikrorajonos, piedāvājot iespēju ikvienam Liepājas bērnam un jaunietim iesaistīties interešu izglītības programmās.

  Saskaņā ar kritērijiem, LBJC nodrošinās vēl plašāku interešu izglītības programmu piedāvājumu STEM jomās, sniedzot izglītojamiem apjomīgāku izglītības pieredzi, īstenos daudzveidīgas, dažādu grūtības pakāpju programmas, organizēs dažādus interešu izglītības pasākumus (piemēram, sacensības, konkursus, izstādes, darbnīcas, nometnes) izglītojamo motivācijas un intereses veicināšanai, it sevišķi STEM jomās.

  Jau šobrīd tiek īstenoti tādi STEM jomu pulciņi kā kuģu un tehniskais modelisms, izglītojošās datorspēles “Minecraft©” skola un programmēšana savukārt sadarbībā ar Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) digitālās ražošanas laboratorijas “FabLab Liepāja” īstenota digitālās ražošanas talantu programma, kā rezultātā izveidots skolēnu mācību uzņēmuma produkts ar labiem sasniegumiem Kurzemes reģionā – iegūta tehnoloģiskās inovācijas balva. Iegūtais valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statuss ļaus būtiski paplašināt jau iepriekš minēto STEM jomu pulciņu pieejamību, kā arī 2024./2025. mācību gadā tiks piedāvāti jauni pulciņi gan LBJC, gan ZIIC. Tāpat iegūtais papildu atbalsts tiks novirzīts izglītojamo nacionāla līmeņa sasniegumu sekmēšanai interešu izglītībā.

  MK noteikumi paredz, ka katrā plānošanas reģionā (Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale) darbojas ne vairāk kā divas valsts nozīmes interešu izglītības iestādes, bet Rīgā ne vairāk kā trīs valsts nozīmes interešu izglītības iestādes. Paredzot izglītojamo skaita pieaugumu STEM interešu izglītības programmām, valsts papildfinansējums, ko iegūst Liepājas pašvaldība pedagogu likmēm ir teju 68 000 eiro.

  Jau iepriekš, 2023. gadā veiktajā aptaujā par interešu izglītību Liepājā secināts, ka no visiem aptaujātajiem (respondentu skaits – 1071), tikai 8,3% pirmsskolas vecuma bērnu un 7,5% vispārizglītojošo skolas vecuma izglītojamie ārpus savas izglītības iestādes apmeklē ar STEM jomām saistītus pulciņus. Tā kā viena no valdības prioritātēm ir 2026./2027. mācību gadā sasniegt valsts atbalstu ne mazāk kā 20% no mērķdotācijām tieši STEM interešu izglītības programmām, LBJC valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statusa ieguve ir nozīmīga izvirzīto mērķu sasniegšanai.

  Informāciju safatavoja

  Renāte Meļķe
  Liepājas Izglītības pārvalde
  Komunikācijas vadītāja
  Tālrunis: 26 164 739
  E-pasts: renate.melke@liepaja.edu.lv