Lokālplānojumi

Lokālplānojumu izstrādā pilsētas vai lauku teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.

Lokālplānojumus vietējā pašvaldība izstrādā pēc savas iniciatīvas un izmanto par pamatu turpmākai plānošanai, kā arī būvprojektēšanai.

Apstiprinātie lokālplānojumi

Lokālplānojums Zemnieku ielā
Lokālplānojums nosaka Zemnieku ielas Nr. 24, 26, 28, 30 un 60 zemesgabalu plānojumu.

Izstrādes procesā esošie lokālplānojumi

Lokālplānojums Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A
Lokālplānojums groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemes gabaliem Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A.

Lokālplānojums Ezerlīču ielai
Lokālplānojums groza teritorijas plānojumu zemesgabalam Ezerlīču ielai 4.

Lokālplānojums Ezermalas ielai
Lokālplānojums groza teritorijas plānojumu Ezermalas ielai starp Jauno ostmalu un Zirgu salu un zemesgabalam Ezermalas ielā 2A.

Lokālplānojums Grīzupes ielai
Lokālplānojums groza teritorijas plānojumu zemesgabaliem Grīzupes ielā 6 un Grīzupes ielā 8A.

Lokālplānojums teritorijai starp 14.novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu
Dzīvnieku kapsētas izveide.

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Liepājas pilsētas dome 2019. gada 21. februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 54 „Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabalam Ezerlīču ielā 4, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu” un apstiprinājusi 2019. gada 21. februāra saistošos noteikumus Nr. 2 „Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabalam Ezerlīču ielā 4, Liepājā, apstiprināšanu”.

Ar pieņemto Liepājas pilsētas domes lēmumu un lokālplānojuma materiāliem var iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

  • Atjaunots:
  • 26. aprīlis, 2019