Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nakts patversme

Nakts patversmes pakalpojumu ir tiesības saņemt personai bez noteiktas dzīvesvietas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā, vai krīzes situācijā nonākušai personai, ja tās ienākumi nepārsniedz trīskāršu valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru mēnesī.

Nakts patversmes pakalpojumi

 • Nakts patversmē nodrošina naktsmītni, vakariņas, brokastis un personiskās higiēnas iespējas pilngadīgai personai bez dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušai personai, kura nespēj sevi nodrošināt ar pajumti.
 • Pakalpojums uz laiku līdz 60 dienām tiek nodrošināts personai, kura aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt.
 • Sākot ar 61. pakalpojuma sniegšanas dienu persona par pakalpojumu maksā līdzdalības maksu 1 % dienā no iepriekšējā mēnesī gūtajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā līdz pilnai pakalpojuma samaksai. Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā novērtē personas maksātspēju, ievērojot nosacījumu, ka pēc pakalpojuma samaksas personas rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, noteikto ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot persona tiek atzīta par trūcīgu.
 • Ja gada laikā persona pakalpojumu saņem atkārtoti, tad līdzdalības maksa jāmaksā, sākot ar pirmo pakalpojuma saņemšanas dienu.
 • Ja personas pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta ir ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas, tad tiesības saņemt nakts patversmes pakalpojumu ir ne ilgāk par piecām dienām sešu mēnešu periodā.
 • Ja pakalpojums tiek sniegts mazāk par 60 dienām kārtējā gadā un personai par pakalpojumu nav jāveic līdzmaksājums, līgums par pakalpojuma saņemšanu netiek slēgts.

Pakalpojumu saņemšana

Lai varētu izmantot Nakts patversmes iespēju, jāvēršas Flotes ielā 7, sētas pusē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (vēlams darba dienās laikā no plkst. 10.00 līdz 12.00 vai no plkst. 14.00 līdz 16.00.)

Esošie klienti patversmē tiek ielaisti no plkst. 18.00.

Visu diennakti iespējams zvanīt Nakts patversmes dežurantam, tālrunis: 63 488 108.

Uzturēšanās laiks Nakts patversmē ir līdz sešdesmit dienām. Personai, aktīvi pildot līdzdarbības pienākumus un motivējot iemeslu, uzturēšanās laiks Nakts patversmē var tikt pagarināts. Saņemot uzturēšanās pagarinājumu, sākot ar 61. dienu, izvērtējot ienākumus, personai jāveic līdzdalības maksājums.

Nakts patversmē netiek ielaistas personas alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā.

Personai, iestājoties Nakts patversmē, jāiesniedz:

 • izziņa no Plaušu slimību un tuberkulozes ambulatoro pacientu aprūpes kabineta,
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti,
 • personas ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti,
 • citi dokumenti, pēc Nakts patversmes darbinieku pieprasījuma.

Uzturēšanās laiks patversmē

 • no oktobra līdz aprīlim: plkst. 18.00–8.00
 • no maija līdz septembrim: plkst. 19.00–8.00

Kontaktinformācija

Sociālā dienesta struktūrvienība Nakts patversme
Tālrunis: 63 485 269
Apsardzes tālrunis: 25 574 930
Adrese: Flotes iela 7, Liepāja, LV-3405

Sociālie darbinieki

Sociālo darbinieku tālrunis: 63 485 269.

Pieņemšanas laiki: katru darba dienu no plkst. 8.00–10.00

Nakts patversmes vadītāja

Ilona Šlisere
Tālrunis: 63 485 270

Nakts patversmes vadītāja pieņemšanas laiks ceturtdienās no 14.00–16.00.

Pakalpojuma saņemšanu nosaka Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8 “Liepājas valstspilsētas pašvaldības sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”

*** Pakalpojuma "Nakts patversme" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Atjaunots:
 • 10. jūnijs, 2024