Nodeva par būvniecības saskaņošanu

Saskaņojot būvniecību Liepājas pilsētas Būvvaldē, gan fiziskām, gan juridiskām personām par izdoto būvatļauju vai saņemto akceptu ir jāmaksā nodeva.

Nodevas apmērs

Nodevas apmērs noteikts Liepājas domes saistošajos noteikumos Nr.28 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē”. Būvobjektam, kuru veido vairākas būves, kopējo nodevas apmēru nosaka, summējot katras būves nodevas likmi.

Nodevas maksāšanas kārtība

Iesniedzot Būvvaldē būvniecības ieceres dokumentus, jānorāda rekvizīti:

  • juridiskai personai jānorāda: juridiskā vai faktiskā adrese; reģistrācijas numurs; tālruņa numurs un e-pasta adrese.
  • fiziskai personai jānorāda: vārds un uzvārds; personas kods; deklarētā vai faktiskā adrese; tālruņa numurs un e-pasta adrese.

1. Būvatļaujas nodevas apmaksa

Nodevas maksāšanas paziņojumu par būvatļaujas saņemšanu Būvvalde izsniedz reizē ar būvatļauju.

Nodeva 50% apmērā jāpmaksā pēc būvatļaujas saņemšanas Būvvaldes noteiktajā termiņā. Atlikušie 50% no nodevas jāapmaksā pirms dokumentu iesniegšanas Būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

2. Nodevas apmaksa par apliecinājuma kartes vai paskaidrojuma raksta akceptu

Maksāšanas paziņojumu Būvvalde nosūta uz būvniecības ieceres ierosinātāja norādīto e-pasta adresi.

Atvieglojumi

No nodevas samaksas tiek atbrīvotas:

  • personas ar I vai II invaliditātes grupu, maznodrošinātas vai trūcīgas personas un politiski represētas personas,
  • būvobjekti, kuru pasūtītājs ir Liepājas pilsētas pašvaldība,
  • būvobjekti, kuros tiek veikti restaurācijas darbi ēkām, kuras ir valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi (tai skaitā ēkas, kuras ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" sastāvdaļa).