Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nodeva par būvniecības saskaņošanu

Saskaņojot būvniecību Liepājas būvvaldē, gan fiziskām, gan juridiskām personām par izdoto būvatļauju vai saņemto akceptu ir jāmaksā nodeva.

Nodevas apmērs un apmaksa

Nodevas apmērs noteikts Liepājas pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 19 “Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā” pielikumā.

Būvobjektam, kuru veido vairākas būves, kopējo nodevas apmēru nosaka, summējot katras būves nodevas likmi.

  • Nodevas apmaksa par būvatļaujas saņemšanu

Nodevas maksāšanas paziņojumu par būvprojekta saskaņojumu būvvalde pasūtītājam izsniedz reizē ar būvatļauju.

Nodeva jānomaksā pilnā apjomā pirms ieceres akcepta.

  • Nodevas apmaksa par paskaidrojuma raksta akceptu

Maksāšanas paziņojumu būvvalde nosūta uz būvniecības ieceres ierosinātāja norādīto e-adresi. 

Atvieglojumi

No nodevas samaksas tiek atbrīvotas:

  • personas ar I vai II invaliditātes grupu, maznodrošinātas vai trūcīgas personas un politiski represētas personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (piemēram, dzīvokļi, viendzīvokļa vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas – individuālai lietošanai),
  • būvobjekti, kuru pasūtītājs ir Liepājas pašvaldība,
  • būvobjekti, kuros tiek veikti restaurācijas darbi ēkām, kuras ir valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi (tai skaitā ēkas, kuras ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" sastāvdaļa).

Jautājumiem un konsultācijām

Liepājas būvvalde
E-pasts: buvvalde@liepaja.lv
Tālrunis: 63 404 725

  • Atjaunots:
  • 22. septembris, 2022