Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsta iespējas patstāvīgas dzīves uzsākšanai

Pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir tiesības saņemt šādus pabalstus:

  • Vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai 250 eiro, ja noteikta invaliditāte kopš bērnības - 327 eiro;
  • Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, kura apmērs ir 820,05 eiro, no kura pabalsta summu 500 eiro apmērā izmaksā naudā; pabalsta summu 320,05 eiro apmērā piešķir sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, apmaksājot iesniegto pavadzīmi (rēķinu) par sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādi, kas izrakstīta tirdzniecības vietā.
  • Vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei (apmērā līdz 250 eiro, ja ir piešķirta dzīvojamā platība Liepājā). Pabalsts tiek piešķirts mantiskā veidā, apmaksājot remontmateriālu tirdzniecības vietas izsniegtu rēķinu par remontmateriālu iegādi.
  • Pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē, kura apmērs mēnesī ir - 130 eiro, ja noteikta invaliditāte kopš bērnības - 163 eiro.

Pabalstus ir tiesīgs pieprasīt pilngadību sasniedzis bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldība vai Liepājas pilsētas bāriņtiesa.

Pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir iespēja saņemt un izmantot sociālā darbinieka konsultācijas un atbalstu divus gadus pēc pilngadības sasniegšanas, ko nodrošina Sociālā dienesta Sociālā darba daļas sociālie darbinieki.

Papildu informācija

Pabalstu saņemšanai

Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā
Adrese: E. Veidenbauma ielā 3, 220. kabinetā
Tālrunis: 63 489 674

Sociālā darbinieka atbalsta saņemšanai

Sociālā dienesta Sociālā darba daļā
Adrese: . Veidenbauma ielā 3
Tālrunis: 63 489 680.

Pabalstu saņemšanas nosacījumus nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.25 “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”.

  • Publicēts:
  • 29. janvāris, 2021