Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsta iespējas patstāvīgas dzīves uzsākšanai

Pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir tiesības saņemt atbalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai: 

 • naudas līdzekļi patstāvīgas dzīves uzsākšanai
  (2023. gadā 251 eiro, jaunietim ar invaliditāti no bērnības 376 eiro);
 • pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja jaunietis mācās
  (2023. gadā 125 eiro, jaunietim ar invaliditāti no bērnības 188 eiro);
 • vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
   (2023. gadā 1065 eiro).

Pabalsta summas LR Labklājības ministrija pārskata katru gadu 1. janvārī, ņemot vērā aktuālo minimālo ienākumu mediānu.

Kur vēsties? 

Liepājas Sociālajā dienestā, ja bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi, ja jaunietis atradies audžuģimenē vai aizbildniecībā

Aprūpes iestādē, ja jaunietis atradies sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (bērnu namā).

Papildu informācija

Pabalstu saņemšanai

Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā
Adrese: E. Veidenbauma ielā 3, 220. kabinetā
Tālrunis: 63 489 674

Sociālā darbinieka atbalsta saņemšanai

Sociālā dienesta Sociālā darba daļā
Adrese: E. Veidenbauma ielā 3
Tālrunis: 63 489 680.

Pabalstu saņemšanas nosacījumus nosaka: Ministru kabineta noteikumi Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.

 • Publicēts:
 • 29. janvāris, 2021