Pabalsta iespējas patstāvīgas dzīves uzsākšanai

Pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir tiesības saņemt šādus pabalstus:

 • vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai 250 eiro,
 • bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuriem pēc pilngadības sasniegšanas noteikta:
  • I invaliditātes grupa – 280 eiro;
  • II invaliditātes grupa – 260 eiro;
  • III invaliditātes grupa – 250 eiro,
 • vienreizēju materiālu pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 700 eiro (500 eiro izmaksā skaidrā naudā, 200 eiro – apmaksājot bāreņa iesniegto pavadzīmi (rēķinu) par sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādi, kas izrakstīta tirdzniecības vietā),
 • vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei (apmērā līdz 250 eiro, ja ir piešķirta dzīvojamā platība Liepājā). Pabalsts tiek piešķirts mantiskā veidā, apmaksājot remontmateriālu tirdzniecības vietas izsniegtu rēķinu par remontmateriālu iegādi,
 • pabalstu ikmēneša izdevumiem piešķir, ja bārenis sekmīgi turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, studē augstskolā vai koledžā – 130 eiro,
 • bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuriem pēc pilngadības sasniegšanas noteikta:
  • I invaliditātes grupa – 140 eiro;
  • II un III invaliditātes grupa – 130 eiro.

Pabalstu ir tiesīgs pieprasīt pilngadību sasniedzis bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Liepājas pilsētas bāriņtiesa.

Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, E.Veidenbauma ielā 3, 220. kabinetā. Tālrunis papildu informācijai: 63 489 674.

Pabalstu saņemšanas nosacījumus nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.25 “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”.

 • Atjaunots:
 • 5. aprīlis, 2019