Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā

Pabalsts līdz 15 000 eiro apmērā mājokļa ārējās vides pielāgošanai tiek piešķirts vienu reizi rindas kārtībā Liepājā deklarētai personai ar kustību traucējumiem, kura pārvietojas riteņkrēslā, un kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa vai bērnam ar invaliditāti. Pabalsts paredzēts mājokļa ārējās vides pielāgošanai – pacēlāja vai pandusa ierīkošanai, aprīkošanai ar nepieciešamajām palīgierīcēm.

Mājoklim, kuram nepieciešams pielāgot ārējo vidi, ir jābūt personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā vai lietošanā uz rakstveidā noslēgta dzīvojamās telpas īres līguma pamata, kura termiņš nav īsāks par 10 gadiem no pabalsta pieprasīšanas dienas, jāatrodas ēkas pirmajā stāvā (ja mājoklis atrodas augstāk par pirmo stāvu, tad ēkā jābūt ierīkotam liftam).

Nepieciešams saņemt arī dzīvokļa īpašnieka (ja pabalsta pieprasītājs nav mājokļa īpašnieks) un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības vairākuma rakstisku piekrišanu pacēlāja vai pandusa ierīkošanai.

Pabalsts tiek izmaksāts mantiskā veidā - apmaksājot reģistrēta būvkomersanta veiktos pakalpojumus mājokļa ārējās vides pielāgošanai.

Ja mājokļa ārējās vides pielāgošanas darbu izmaksas pārsniedz noteikto pabalsta maksimālo apmēru, persona var saņemt pabalstu, veicot līdzmaksājumu, tajā skaitā, piesaistot ziedojumus.

Lai saņemtu pabalstu, persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  • iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, norādot vēlamo pielāgojuma veidu;
  • ģimenes ārsta izrakstu no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes un blakusdiagnozes kodu atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statisko slimību un veselības problēmu klasifikācijai un par personas pārvietošanos riteņkrēslā;
  • īpašuma tiesības vai īpašuma lietojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par vairākuma piekrišanu veikt mājokļa ārējās vides pielāgošanu, ja persona dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas pārvaldnieka saskaņojumu;
  • mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu (ja persona nav mājokļa īpašnieks);
  • ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem.

Lai saņemtu pakalpojumu, jāvēršas Sociālajā dienestā 219. kabinetā. Tālrunis informācijai: 63 489 671 .

Pakalpojuma piešķiršanas kārtību nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 3 "Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā"

*** Pakalpojuma "Pabalsts mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 19. februāris, 2018
  • 4. jūlijs, 2023