Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Pārbūvēta Skolas iela un izbūvēts plašs stāvlaukums24. augusts, 2022Nekustamais īpašums un būvniecība

  1 no 3Stāvlaukums Skolas un Baznīcas ielā.
  2 no 3Stāvlaukums Skolas un Baznīcas ielā.
  3 no 3Pārbūvētā Skolas ielas daļa.

  Liepājas būvvaldes komisija otrdien, 23. augustā, ekspluatācijā pieņēma Skolas ielas posma pārbūvi un piegulošās teritorijas labiekārtojumu, kur izveidots plašs automašīnu stāvlaukums.

  Uzņēmums “A-Land” pēc Liepājas pašvaldības pasūtījuma ir veicis Skolas ielas pārbūvi posmā no Kārļa Zāles laukuma līdz Teātra ielai, kā arī autostāvlaukuma izbūvi blakus esošajos zemesgabalos Skolas un Baznīcas ielā, tādējādi uzlabojot uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru un vidi.

  Pārbūvējot Skolas ielas posmu, izbūvēts 3,5 metru plats ceļš un gājēju ietves. Skolas ielas posmā no Kārļa Zāles laukuma līdz Jāņa ielai izveidota vienvirziena satiksme, mainot esošo satiksmes organizāciju. Posmā no Jāņa līdz Teātra ielai satiksmes organizācija paliek nemainīga. Pie tirdzniecības centra izveidotas vairākas papildus stāvvietas. Tāpat atjaunots vai no jauna izbūvēts laukakmeņa bruģa segums.

  Stāvlaukumā iepretim Liepājas teātrim izbūvētas 129 stāvvietas vieglajām automašīnām un autobusiem, tostarp invalīdu stāvvietas. Izbūvētas arī velosipēdu novietnes. Teritorijā izvietoti soliņi ar atkritumu urnām. Autostāvlaukumā izbūvēts jauns apgaismojums, lietus ūdens un sadzīves ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli. Veicot teritorijas labiekārtošanu, iesēta daudzgadīga zālāja sēklas, kā arī ierīkoti dažāda izmēra un sugas krūmu stādījumi.

  Projekts “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3. kārta” īstenots “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

  Būvdarbu veicējs SIA “A-Land”,  
  Būvprojekta izstrādātājs: SIA “SantehPRO”
  Autoruzraugs: Haralds Rutkovskis, SIA “Global Project”
  Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Andris Šervinskis

  Informāciju sagatavoja

  Dace Freidenfelde
  Liepājas pilsētas Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 28 300 797
  E-pasts: dace.freidenfelde@liepaja.lv