Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības dzīvokļa iegāde

Īrēta pašvaldības dzīvokļa iegūšana īpašumā var notikt saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu. Atbilstoši šī likuma noteikumiem pircējs var būt īrnieks vai viņa ģimenes locekļi (vienas mājsaimniecības ietvaros).

Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var iegādāties  īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokli gadījumos, ja:

 • ir noslēgts beztermiņa īres līgums,
 • ja īres tiesības nav piešķirtas, pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā",
 • īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu,
 • nav īres un komunālo maksājumu parādu,
 • tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.

Īpašuma pirkuma maksa tiek noteikta atbilstoši konkrētā īpašuma tirgus vērtībai un maksājums jāveic 100% naudā.

Lai ierosinātu pirkšanas darījumu, personai Nekustamā īpašuma pārvaldē ir jāiesniedz iesniegums par pašvaldības dzīvokļu atsavināšanu, pievienojot sekojošus dokumentus:

 • Ierosinātāja personu apliecinoša dokumenta kopija,
 • Īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri iegūs īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu,
 • Atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopija,
 • Izziņa par īres un komunālo maksājumu parāda esamību vai neesamību,
 • Izziņa par to, ka tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu,
 • Pilnvarotās personas (ja tāda ir) pilnvara.

Papildu jautājumiem un konsultācijām

Sandra Dzelze
Nekustamā īpašuma pārvaldes speciāliste mājokļu jautājumos
Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv

***Pakalpojuma "Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv