Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu LSEZ SIA “DG TERMINĀLS” paredzētajai darbībai22. decembris, 2021Paziņojumi

  Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 29. novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/33 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA “DG TERMINĀLS” (turpmāk – LSEZ SIA “DG TERMINĀLS”) paredzētajai darbībai, to skaitā, izmaiņām esošajā darbībā.

  Paredzētā darbība: gumijas un plastmasas polimēru (atkritumu) pārstrādes iecirkņa uzstādīšana, naftas produktu atkritumu pārstrādes / reģenerācijas apjoma palielināšana un izmaiņas pārstrādes tehnoloģijā, izmaiņas esošajā darbība saistībā ar sortimenta, apjomu un citām izmaiņām.

  Paredzētās darbības ierosinātājs: LSEZ SIA “DG TERMINĀLS” (reģ. Nr. 40003522112, juridiskā adrese: Pulvera iela 33, Liepāja, LV-3405).

  Paredzētās darbības norises vieta: Pulvera iela 33, Liepāja, LV-3405 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 17000100010).

  Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2022. gada 4. janvāra līdz 2022. gada 18. janvārim.

  Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2022. gada 4. janvārī plkst. 17.00. Sanāksmei varēs pieslēgties, izmantojot sanāksmes dienā norādīto tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju, kas tiks publicētas SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļvietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes.

  Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 2022. gada 18. janvārim SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļvietnē www.environment.lv.

  Sabiedriskās apspriešanas materiāli

  Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu 2021. gada 17. decembrī publicēts Liepājas reģionālajā laikrakstā “Kurzemes Vārds”.

  Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67 321 173, fakss: 67 321 049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 2022. gada 18. janvārim.