Projektā “PuMPuRS” 365 skolēni saņem papildus atbalstu mācību apguvē11. jūlijs, 2019Izglītība

  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde jau trešo gadu iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā PuMPuRS – skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai. Projekta ietvaros individuālu atbalstu mācību stundās un ārpus tām saņēmuši jau 365 skolēni, kuriem ir risks nepabeigt skolu.

  Šobrīd projektā iesaistītas 12 Liepājas vispārizglītojošās skolas, vairāk nekā 300 izglītojamie no 5. līdz 12. klasei un 155 pedagogi.

  Atbilstoši noteiktajiem riskiem, katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs veido individuālo atbalsta plānu vienam semestrim, kuru pēc nepieciešamības var pārskatīt un turpināt darbu ar skolēnu arī nākamajos semestros. Atbalsta pasākumi ietver konsultācijas mācību priekšmetos, speciālistu vai asistenta palīdzību, kā arī nepieciešamo skolas lietu, transporta un ēdināšanas nodrošināšanu.

  Visbiežāk skolas izmanto iespēju sniegt papildu individuālās konsultācijas un izskaidrojošo darbu dažādos mācību priekšmetos – kādam jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam savukārt vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Pedagogu – asistentu atbalsts visvairāk tiek sniegts konsultācijās matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā.

  Bieži tiek izmantotas psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas. Situācijas, kurās tas nepieciešams, ir visdažādākās – konflikti ar klases biedriem, agresija, motivācijas trūkums, vecāku atkarības vai viņu prombūtne ārzemēs.

  Aizvadītajā mācību gadā skolas izmantoja arī projekta ““PuMPuRS” sniegto atbalstu kompensācijām par sabiedriskā transporta biļetēm un ēdināšanu skolēniem, kuriem tas nepieciešams.

  Projekts “PuMPuRS” veidots ar mērķi ne tikai sniegt individuālu atbalstu skolēniem, bet arī atbalstīt pedagogus, veicinot kopīgi veidotās atbalsta sistēmas ilgtspēju. Sniedzot atbalstu skolēnam, skolotājiem arī vairāk jāsadarbojas savā starpā, jo bieži vien klases audzinātājs un priekšmetu skolotāji katru bērnu redz citādi.

  Atsauksmes par projektu gan no skolotājiem, gan skolēniem ir pozitīvas un lielākā daļa vēlas iesākto sadarbību projektā turpināt arī jaunajā mācību gadā.

  Skolotāji atzīst, ka ar projekta atbalsta palīdzību var sniegt papildus atbalstu audzēkņiem ne tikai mācību satura apguvē, bet arī psiholoģisku un emocionālu atbalstu, jo svarīgi ir iedrošināt un noticēt savai varēšanai, ja izglītojamais pilns ar kompleksiem un negatīvu mācīšanās pieredzi. Individuālais darbs konsultācijās nodarbībās nodrošina nedalītu uzmanību tieši konkrētajam skolēnam, un ir iespēja nostiprināt zināšanas ilgākā laika posma.

  Savukārt vecāki atzīst, ka " PuMPuRS” ir vislabākais atbalsts un motivētājs skolēnu mācīšanās problēmu risinājumos. Arī reemigrējošo skolēnu vecāki atzinīgi novērtē projektā sniegto palīdzību tieši latviešu valodas apgūšanā.

  Atsauksmes par projekta ieguvumiem

  Skolēni:

  “ Konsultatīvajās nodarbības jūtos droši, man patīk, ka varu jautāt man nesaprotamās lietas. Patīk, ka nav jāsteidzas, varu ilgāk padomāt.”

  “ Man ļoti patika apmeklēt individuālās konsultācijas pie skolotājiem. Es sapratu visu, ko man skaidroja. Arī nākamajā mācību gadā gribētu piedalīties šajā projektā.”

  “ Pagājušajā mācību gadā mācījos slikti, pārcēla uz 9. klasi ar vairākiem nesekmīgiem vērtējumiem. Jau 1.semestrī man piedāvāja “ Pumpura” nodarbības. Apmeklēju sociālā pedagoga konsultācijas. Man sāka iet labāk. Uzlabojās attiecības ar klasesbiedriem, kopā ar viņiem sāku darboties skolēnu līdzpārvaldē. No tās gan 2.semestrī aizgāju, lai vairāk veltītu laiku mācībām un sekmīgi pabeigtu 9.klasi. Lai arī 2.semestrī papildus apmeklēju matemātikas nodarbības, matemātika joprojām man sagādā grūtības. Laikam par daudz esmu slinkojis iepriekšējos gados. Taču jāsaka, ka bez Pumpura un sociālā pedagoga atbalsta būtu bijis grūti.”

  Vecāki:

  “Paldies projektam “Pumpurs” par sniegto iespēju manam bērnam uzlabot zināšanas.” “Pateicoties projektam “PuMPuRS”, mans dēls sekmīgi pabeidza mācību gadu. Viņam vieglāk strādāt individuāli. Konsultācijas apmeklēja ar prieku un gribētu turpināt dalību projektā.”

  “Paldies projektam “Pumpurs” par sniegto iespēju manam bērnam uzlabot zināšanas!”

  "Esmu ļoti priecīga, ka manai meitai tika piedāvāta iespēja piedalīties projektā. Meita apmeklē konsultācijas matemātikā, konsultācijās tiek skaidrota tā mācību viela, ko stundā meita nav sapratusi. Arī citiem vecākiem iesaku nebaidīties, bet ja bērnam ir problēmas, tad droši pieteikties projektam. Arī nākošajā mācību gadā labprāt izmantosim projektā piedāvātās iespējas".

  "Pateicoties projektā sniegtajam atbalstam ( sociālā pedagoga konsultācijām) mans dēls ir ieguvis pamatskolas izglītību. Ja nebūtu šis papildus atbalsts, tad dēlam būtu atkārtots mācību gads 9. klasē".

  Skolotāja:

  Uzskatu, ka projekts “PuMPuRS” palīdz tiem skolēniem, kuri grib, bet savu individuālo spēju vai īpatnību dēļ nevar apgūt mācību vielu stundas laikā kopā ar pārējiem skolēniem. Tādiem skolēniem ir nepieciešama individuālā pieeja un morālais atbalsts. Viņi labprāt apmeklē konsultācijas un pateicas par iespēju piedalīties šajā projektā.

  Sociālais pedagogs:

  “Esmu ļoti priecīga par to, ka ir izveidots šāds projekts „PuMPuRS”. Šis projekts pilnībā sakrīt ar maniem uzskatiem, ka katram, kurš pakritis, ir jāpasniedz roka, lai palīdzētu! Es rēķinos ar to, ka rezultāti un izaugsme nebūs redzami uzreiz, būs grūti pamanāmi, bet lielākajā daļā gadījumu – tie ir!

  „PuMPuRS” ir ticēšanas un uzticēšanās projekts. Reizēm sanāk, ka ir jātic divtik spēcīgi, lai mana ticība pietiktu arī bērnam, kuram jāpalīdz! Ir gadījumi, kad ticība jāatmodina arī vecākos! Man, personīgi, vislielāko gandarījumu sagādājis katrs bērns, kurš man ir uzticējies!
  Esmu ļoti pateicīga mūsu skolas skolotājiem, maniem kolēģiem, kuri stāsta, ļauj iedziļināties katra bērna situācijā, kuri sniedz atbalstu, lai mēs kopā varētu nonākt pie rezultāta – laimīga, motivēta, sekmīga bērna. “

  Informāciju sagatavoja

  Gunta Jākobsone
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 29 106 561
  E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv