Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā II kārta (Roņu iela, identifikācijas Nr 5.6.2.0/19/I/017)

  • Iesniedzējs:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pašvaldība
  • 7. septembris, 2021

  Projekta mērķis ir degradētās teritorijas revitalizācija un publiskās pamatinfrastruktūras pārbūve/izbūve ostas sauszemes un kūrorta zonas teritorijās, pieejamības un uzņēmējdarbības veicināšanai, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekts tiek īstenots ar ERAF fonda (saīsinājums) atbalstu, specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2 “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 1. kārta” ietvaros.

  Projekta kopējās izmaksas ir 1 159 712,62 EUR, no kurām:

  • ERAF finansējums 914 368,02 EUR;
  • VBD 40 339,76 EUR;
  • Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums 121 019,31 EUR;
  • Neattiecināmie izdevumi 83 985,53 EUR.

  Plānotās projekta aktivitātes

  Veicot Roņu ielas infrastruktūras pārbūvi, tiks veikta:

  • brauktuves (0,687 km) pārbūve, 2 krustojumu, ietves pārbūve/ izbūve un veloceliņa izbūve visam ielas posmam, stāvvietu un stāvlaukuma pārbūve gājēju pāreju izbūve;
  • vides pieejamības nodrošināšana un labiekārtojums;
  • lietus ūdens kanalizācijas izbūve;
  • ielas apgaismojuma (t.sk. ārtelpas) pārbūve/izbūve (atstāti esošie 4 gaismekļi, pārcelti esošie 14 gaismekļi un uzstādīti jauni 44 LED tipa gaismekļi);
  • ELT lietotāja zemsprieguma tīklu pārbūve (publiskā apgaismojuma nodrošināšanai) un augstsprieguma tīklu pārbūve un aizsardzība (būvdarbu rezultātā nav iespējams izvairīties no komunikāciju pārbūves);
  • ELT jauna elektroapgādes (ārējās) pieslēguma izbūve un EST elektronisko sakaru tīklu (ārējās) komunikāciju pārbūve.
  • ūdens apgādes pārbūve ar jaudas palielinājumu, nodrošinot LBN 222-15, t.sk. ugunsdzēsības hidranta ierīkošana u.c.

  Projektā īstenošanā plānotie sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

  • atjaunotā degradētā teritorija (turpmāk tekstā – ADT) 1,35 ha platībā;
  • radīta 17 jauna darbavieta;
  • piesaistītas privātās investīcijas EUR 850 000 apmērā uzņēmumu darbības paplašināšanai.

  Projekta termiņš

  No 2020. gada 29. jūlija līdz 2021. gada 29. decembrim (16 mēneši).

  Kontaktpersona

  Ilze Jurkovska
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja
  Attīstības pārvalde
  Tālrunis: 63 404 709
  E-pasts: ilze.jurkovska@liepaja.lv