Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Projekts "Kurzeme visiem"

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pašvaldība
  • 1. jūlijs, 2015
  • 29. decembris, 2023

  Kopš 2015. gada nogales Latvijā ir uzsākts deinstitucionalizācijas (DI) process ar mērķi - ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekts Kurzemē tiek īstenots ar ESF līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.

  Projekta kopējās izmaksas ir 7.70 milj. EUR, no kuriem 85% jeb € 6,55 milj. ir ESF līdzfinansējums un 15% jeb € 1,15 milj. valsts budžeta līdzfinansējums.

  Projekta partneri:

  • visas Kurzemes reģiona pašvaldības;
  • piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības (Aizkraukles, Limbažu, Smiltenes un Tukuma novadi un Jēkabpils pilsēta);
  • valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm;
  • visas bērnu aprūpes iestādes Kurzemē.

  Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas vairākas savstarpēji saistītas darbības:

  • izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
  • izstrādāts reģiona DI plāns;
  • izstrādāti priekšlikumi bērnu aprūpes iestāžu pārveidei par ģimeniskai videi pietuvinātu vietu;
  • nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
  • sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi personām (t.sk. bērniem) ar invaliditāti;
  • apmācīti speciālisti;
  • izglītota un informēta sabiedrība.

  Projekta rezultātā plānots:

  • veikt individuālo vajadzību izvērtējumu 482 personām ar garīgā rakstura traucējumiem, 480 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 128 institūcijas esošiem bērniem;
  • izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu, 5 bērnu aprūpes institūciju reorganizācijas plānus;
  • patstāvīgai dzīvei sabiedrībā tiks sagatavotas 35 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros;
  • 297 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, specialistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības;
  • 350 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža”, dienas aprūpes centra un sociālas aprūpes pakalpojumus,
  • veicināt audžuģimeņu un adoptētāju skaita palielinājumu un samazināt bērnu skaitu institūcijās;
  • specialisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

  Vairāk informācijas projekta mājaslapā kurzemevisiem.lv

  Projekta ieviešanas laiks: 

  No 2015. līdz 2023. gadam.

  Kontaktpersonas

  Laura Pakule- Krūče
  Projektu daļas vadītāja
  Liepājas Sociālais dienests
  Tālrunis: 63 489 685
  E-pasts: laura.pakule-kruce@liepaja.lv