Projekts “Būnas izbūve Baltijas jūrā” (identifikācijas Nr.5.1.1.0/17/I/003)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldība
  • 26. aprīlis, 2018
  • 13. augusts, 2021

  Projekta mērķis ir novērst jūras krasta erozijas izraisīto apdraudējumu publiskās infrastruktūras objektam – Liepājas pilsētas notekūdens attīrīšanas (NAI) iekārtām, saglabājot to pastāvēšanu un saimnieciskās darbības konkurētspēju, novēršot iespējamo vides un jūras piesārņojumu un nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi.

  Dokumenti

  Piezīmes


  Finansējums

  Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" otrās projektu atlases kārtas ietvaros.

  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 5 574 597,98:

  • Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 4 674 992,26
  • Liepājas pilsētas līdzfinansējums – EUR EUR 693 356,06
  • Valsts līdzfinansējums – EUR 206 249,66.

  Projekta uzdevumi

  Projekta īstenošanas rezultātā tiks izbūvēta krasta aizsargbūve - 225 metru gara būna (mols), tai skaitā 177 metri jūras daļa (uz ziemeļiem no Liepājas pilsētas notekūdens attīrīšanas iekārtām), vienlaikus īstenojot papildinošu projektu būnas izbūvei - krasta stiprinājumu izbūvi no būnas līdz notekūdens attīrīšanas iekārtām. 225 m garās būnas kombinācija ar krasta nostiprinājumiem aizturēs smiltis no aizplūšanas jūrā un saskaņā ar modelēšanas datiem, tiek prognozēts, ka 60 gadu laikā krasta līnijas pieaugums pie NAI būs apmēram 5 m.

  Būna tiks izbūvēta perpendikulāri krastam, krasta daļu savienojot ar krasta nogāzi, savukārt tās platums un augstums būs mainīgs atkarībā no dziļuma. Būnas konstrukcijas vidējā daļa paredzēta trapecveidīga, būnas galvu jūrā norobežojot ar rievsienu un nostiprinot ar betona kubu un cilindrisku gabionu krāvumu.

  Būna tiks veidota no ģeotekstila caurulēm ar diametru 2 un 3 metri, kuras tiks piepildītas ar smiltīm. Cauruļu skaits pieņemts atkarībā no dziļuma – viena vai trīs caurules vienā vai divās kārtās. Ar smiltīm pildītās caurules tiks pārklātas ar akmens krāvumu, kas pasargās tās no bojājumiem.

  Sasniedzamie rezultāti

  No krasta erozijas izraisītiem bojājumiem pasargātas Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskās būves, novēršot iespējamo piekrastes un Baltijas jūras piesārņojumu.

  Projekta īstenošanas ilgums

  No 2018. gada 8. februāra līdz 2023. gada 29. decembrim.

  Kontaktpersona

  Ieva Dejus
  Projektu vadītāja
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  Attīstības pārvaldes projektu ieviešanas nodaļa
  Tālrunis: 63 404 768
  E-pasts: ieva.dejus@liepaja.lv