Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Projekts “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” (identifikācijas Nr. 5.5.1.0/17/I/009)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldība
  • 6. jūlijs, 2018
  • 27. decembris, 2021

  Projekta mērķis ir saglabāt, atjaunot un attīstīt Dienvidkurzemes piekrastes kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, pilnveidojot dažādu laika posmu kultūrvēsturisko un dabas mantojuma objektu tūrisma piedāvājumu, to attīstībai nepieciešamo infrastruktūru un radot jaunus pakalpojumus.

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” otrās atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai pašvaldībās, kuru administratīvā teritorija robežojas ar jūru (izņemot Rīgu)” ietvaros.

  Kopējās projekta izmaksas ir EUR 8 944 758,55, tai skaitā:

  • Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 4 760 069,39;
  • valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 207 791,95;
  • pašvaldību finansējums EUR 623 375,81;
  • privātais finansējums EUR 176 470,59.

  Projekta darbības

  1. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijas daļas:
   1.1. dzīvojāmās ēkas/ viesnīcas (Madam Hoijeres viesnīca) restaurācija un pārbūve un "Kungu kvartāla" pagalma teritorijas labiekārtojuma atjaunošana;
   1.2. koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana;
  2. Baznīcas/ kultūras pieminekļa - Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasādes un torņa restaurācija;
  3. Nozīmīgas piekrastes pilsētas daļas - Pāvilostas pilsētas pretplūdu promenādes pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja izbūve;
  4. Kultūrvēsturiskās ainavas - Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana;
  5. Piekrasti raksturojošās ainavas/ dabas parka - dabas parka “Bernāti” Nīcas novadā (Natura 2000 teritorija) - teritorijas labiekārtošana, taku izveide un vides objektu uzstādīšana;
  6. Ālandes upes atpūtas kompleksa izveide, iekļaujot kultūras pieminekli - Grobiņas arheoloģisko ansambli, ietverot Grobiņas viduslaiku pili ar bastioniem, Skabāržkalnu un senpilsētu, Priediena senkapus.

  Projekta īstenošanas laikā, veicot būvdarbus, tiks nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība.

  Projekta rezultāti

  • Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits – 6 dabas un kultūras mantojuma objekti;
  • Atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējumu skaita paredzamais pieaugums 2023.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu – 56 100 apmeklējumi;
  • Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos – 17 pakalpojumi (13 jaunradīti pakalpojumi un 4 kvalitatīvi pilnveidoti pakalpojumi).

  Projekta īstenošanas termiņš

  Projektu uzsākts īstenot 2018. gada jūnija beigās un plānots īstenot 36 mēnešu laikā (līdz 2021. gada 28. jūnijam).

  Kontaktpersona

  Solvita Kaņevska
  Attīstības pārvalde
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja
  Tālrunis: 63 404 709
  E-pasts: solvita.kanevska@liepaja.lv