Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Projekts “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā”

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas valstspilsētas pašvaldība
  • 30. jūlijs, 2020
  • 7. maijs, 2024

  Projekta mērķis ir veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM un vides zinātņu jomā, izveidojot inovācijas centru Liepājā sadarbībā ar Latvijas un Norvēģijas sadarbības partneriem.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Norvēģijas finansēšanas fonda logotips

  Finansējums

  Projektu “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas (EEZ/N) grantu programma “Pētniecība un izglītība”.

  Projekta kopējās izmaksas ir 1 025 341,78 EUR, no kurām:

  • EEZ/N līdzfinansējums 784 386,37 EUR,
  • Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 138 421,13 EUR,
  • Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 102 534,28 EUR

  Projekta apraksts

  Projekts paredz Dabas mājas pilnveidi un Digitālās ražošanas laboratorijas "FabLab Liepāja" izveidi, kas papildinās Zinātnes un izglītības inovāciju centru (ZIIC) ar mūsdienīgiem eksponātiem, tehnoloģijām un aprīkojumu, kā arī jaunām interešu izglītības programmām.

  Attīstot inovāciju centru Liepājā tiks nodrošināta pirmsskolas bērnu, skolēnu un skolotāju zināšanu pilnveide, praktisku prasmju un iemaņu attīstība STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) un vides jomā.

  Projektu Liepājas pilsētas pašvaldība īstenos ciešā sadarbībā starp projektā iesaistītajiem partneriem - Tronheimas Zinātnes centru, Jærmuseet reģionālo muzeju Norvēģijā un Liepājas Universitāti, ka arī citiem zinātnes un inovāciju centriem Latvijā.

  Projekta identifikācijas Nr.:  NFI/IC/VIAA/2020/2
  Līguma Nr.: 9.-20.2.2.1/1
  Līguma datums: 2020. gada 23. jūlijs

  Projekta īstenošanas ilgums

  No 2020. gada 27. jūlija līdz 2023. gada 26. jūlijam. Pagarināts līdz 2024. gada 30. aprīlim. 

  Kontaktinformācija

  Laura Grundmane
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  Projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" vadītāja
  Tālrunis: 26 464 841
  E-pasts: laura.grundmane@liepaja.edu.lv

  Plašāka informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta programmām tīmekļvietnē eeagrants.lv

  Project “Development of Innovation Center in Liepaja City”

  The goal of the project is to promote the development of knowledge and learners’ career choice in the STEM and environmental science area, establishing an innovation centre in Liepaja in cooperation with collaboration partners of Latvia and Norway.

  Financing

  The project “Development of Innovation Center in Liepaja City” is financed by the European Economic Area and Norway (EEA/N) grant programme “Research and Education.”

  Total costs of the project are 1 025 341,78 EUR, out of which:

  • EEA/N co-financing 784 386,37 EUR;
  • Latvia State Budget co-financing 138 421,13 EUR;
  • Liepaja City Municipality co-financing 102 534,28 EUR.

  Project Description

  he project envisages development of the Nature House and establishment of the Digital Production Laboratory “FabLab Liepāja” , which will supplement the Science and Education Innovation Centre (ZIIC) with modern exhibits, technologies and equipment, also with new interest-related educational programmes.

  Development of Innovation Center in Liepaja City, the development of pre-school, pupils and teachers’ knowledge, practical skills and abilities will be provided in the STEM (science, technologies, engineering and mathematics) and environmental area.

  The Liepaja City Municipality is going to implement the project in close cooperation with the partners involved in the project – Trondheim Science Centre, Jærmuseet Regional Museum in Norway and Liepaja University, as well as other science and innovation centres in Latvia.

  Project Identification No: NFI/IC/VIAA/2020/2
  Agreement No: 9.-20.2.2.1/1
  Date of Agreement: July 23, 2020

  Project Implementation Period

  From July 27, 2020 till July 26, 2023. Extended until April 30, 2024.

  Contact Details

  Laura Grundmane
  Liepāja Municipal Education Department
  Manager of the project “Development of Innovation Center in Liepaja City”
  Phone: + 371 26 464 841
  E-mail: laura.grundmane@liepaja.edu.lv

  For more information about Norway Financial mechanism and its program, please visit eeagrants.lv